Jak wybrać odpowiedni system monitoringu dla bezpieczeństwa swojego domu?

Jak wybrać odpowiedni system monitoringu dla bezpieczeństwa swojego domu?- Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

 


 

W obec­nych czasach często nawet porządne ogro­dze­nie posesji nie jest w stanie zapew­nić maksi­mum bezpie­czeń­stwa przed poten­cjal­nymi włamy­wa­czami. Dlatego też dobrym rozwią­za­niem jest zain­sta­lo­wa­nie moni­to­ringu na posesji, który nie tylko pozwala nagry­wać teren w trakcie nieobec­no­ści, ale również obser­wa­cję w czasie rzeczy­wi­stym. Jak wybrać odpo­wiedni sprzęt, i jakie para­me­try są najistotniejsze?

Wygoda i bezpieczeństwo

Na rynku elek­tro­nicz­nym można znaleźć całe mnóstwo sprzętu umoż­li­wia­jący moni­to­ring domu, jednak nie wszyst­kie te urzą­dze­nia są faktycz­nie warte swojej ceny. Pierw­szą i najważ­niej­szą kwestią na jaką należy zwrócić szcze­gólną uwagę jest jakość kamery, która pozwala na reje­stro­wa­nie obrazu w dobrej jakości. Jest to na tle istotne, że w razie włama­nia czy innego podej­rza­nego incy­dentu, nagra­nie z kamery jest istot­nym dowodem w sprawie, a dzięki dobrej widocz­no­ści można o wiele łatwiej ziden­ty­fi­ko­wać spraw­ców. Kamery zewnętrzne powinny być również odpo­wied­nio przy­go­to­wane na czyn­niki takie jak deszcz, śnieg czy wiatr – dobra obudowa i trwały mate­riał wyko­rzy­stane w produk­cji nie ulegną znisz­cze­niu, przez co kamery posłużą na dłużej. Taki sprzęt z pewno­ścią jest o wiele bardziej wytrzy­mal­szy niż kamery wewnętrzne, ponie­waż muszą działać często mimo niesprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych.  Użyt­kow­nik z pewno­ścią doceni fakt,  że moni­to­ring za pomocą kamer zewnętrz­nych może być podglą­dany dzięki połą­cze­niu z dedy­ko­waną apli­ka­cją na telefon, dzięki czemu możliwe jest spraw­dza­nie stanu sytu­acji przed domem na bieżąco, z dowol­nego miejsca poza nim. Podczas zakupu należy również wybrać taki system kamer, których czuj­niki ruchu są bardzo wraż­liwe, jako że powszech­nym proble­mem z tego typu sprzę­tem niskiej jakości jest niewy­star­cza­jąca czułość na ruch na terenie, przez co nie spełnia on do końca swojego zadania. Czuj­niki ruchu często są odpo­wied­nio progra­mo­wane do tego, by nagry­wały obraz tylko wtedy, gdy zostaną pobu­dzone. To pozwala na zacho­wa­nie o wiele więk­szej ilości pamięci na karcie, a jej czysz­cze­nie nie jest konieczne aż tak często.

Czy marka ma znaczenie?

Jak w każdej innej branży, często reno­mo­wane marki oferują o wiele lepszy sprzęt niż ich podrzędne odpo­wied­niki. Moni­to­ring ma być dobrej jakości i skutecz­nie wyko­ny­wać swoje zadanie – sprzęt dobrej marki z pewno­ścią to zaofe­ruje. Niektó­rzy produ­cenci w ramach naby­wa­nego sprzętu często również oferują system Inte­li­gentny dom, co jest rozwią­za­niem pozwa­la­ją­cym na komplek­sowy moni­to­ring domu za pomocą kamer zarówno zewnętrz­nych jak i wewnętrz­nych. Jedno jest pewne – środków bezpie­czeń­stwa nigdy za wiele!


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: