AUTOMATYKA BRAM

Co oferu­jemy z zakresu auto­ma­tyki bram?

Auto­ma­tyczna brama to obecnie “must have”. To nie tylko ładny efekt wizu­alny. Auto­ma­tyczna brama zapew­nia przede wszyst­kim nieoce­niony komfort wjazdu oraz wyjazdu. Dzięki niej nie będziesz musiał tracić czasu na wycho­dze­nie oraz wcho­dze­nie do samo­chodu podczas każdo­ra­zo­wego wyjazdu i przy­jazdu do domu. Koniec z moknięciem!

Auto­ma­tyczne systemy otwie­ra­nia oraz zamy­ka­nia bram powoli stają się stan­dar­dem. Są niezwy­kle nowo­cze­sne, a zarazem znacząco podno­szą poziom bezpie­czeń­stwa. Między innymi poprzez zapew­nie­nie lepszej kontroli dostępu do własnej posesji.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę auto­ma­tyki bram?

  • Propo­no­wane przez nas produkty są najwyż­szej jakości. Wyłącz­nie od spraw­dzo­nych, najlep­szych producentów.
  • Służymy radą przy wyborze akce­so­riów. Pomo­żemy dobrać tak poszcze­gólne elementy abyś był w pełni zado­wo­lony i z ceny i z jakości.
  • Nasze doświad­cze­nie oraz wiedza to gwaran­cja dla ideal­nie wyko­na­nej insta­la­cji bramy.
  • Świad­czymy usługi insta­la­cji auto­ma­tycz­nych bram w konku­ren­cyj­nych, przy­stęp­nych cenach.

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.Kilka słów o syste­mie inte­li­gent­nego domu oraz syste­mie Fibaro

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.


Kilka słów o systemie inteligentnego domu oraz systemie Fibaro

Wyobraź sobie, że na zewnątrz jest ktoś, kto chętnie przy­gar­nąłby cały Twój majątek. Nie musisz sobie nic wyobra­żać, liczba włamań syste­ma­tycz­nie rośnie. Słabo zabez­pie­czone albo, co gorsza, w ogóle nie zabez­pie­czone posesje to magnes na włamy­wa­czy. Czy warto być obiek­tem ich zain­te­re­so­wa­nia? Oczy­wi­ście, że nie! Euro-Nort chętnie pomoże Ci znaleźć się poza gronem poten­cjal­nych obiek­tów zain­te­re­so­wa­nia włamywacza. 

Co to jest inteligentny dom?

Najpro­ściej mówiąc, jest to taki dom, któremu możesz wydać pole­ce­nie. A on je spełni. Wszystko dzięki nowo­cze­snym urzą­dze­niom, takim jak kamery, czy wszel­kiego rodzaju czuj­niki. Taki, który sam się chroni. Miesz­ka­jąc w takim domu, nie musisz martwić się o jego bezpie­czeń­stwo. Nie musisz się rozglą­dać, zarywać nocy, jeśli w okolicy zrobi się niebez­piecz­nie. Odpo­wiedni system inte­li­gent­nego domu wszystko zrobi za Ciebie. Nie tylko w kwestii ochrony przed obcymi, lecz także zadba o Twoje na nagłe wypadki.

A jak to działa? Wszystko można koor­dy­no­wać za pomocą apli­ka­cji. Kilkoma klik­nię­ciami będziesz miał cały dom pod kontrolą. 

Jaki system inteligentnego domu wybrać?

Taki, który zapewni Ci komplek­sowe bezpie­czeń­stwo — skreśli Twój dom z listy zain­te­re­so­wań włamy­wa­czy i w mgnie­niu oka upora się z nagłym wypad­kiem. Taki, który będzie stero­walny z Twojego smart­fona oraz kilkoma urzą­dze­niami bezpo­śred­nio w domu.

Czad jest bardzo niebez­pieczny. Niewy­czu­walny gaz niejedną osobę pozba­wił życia, bo gdy zaczy­nał działać, było już za późno. Nie warto ryzy­ko­wać  wystą­pie­nia takiej sytu­acji, nawet, jeśli nasza insta­la­cja gazowa jest nowo­cze­sna i trwała. Wypadek zawsze może się zdarzyć. Odpo­wiedni system inte­li­gent­nego domu wypo­sa­żony jest w czujnik czadu, który natych­miast po jego wykry­ciu otworzy okna i uruchomi wenty­la­cję, niwe­lu­jąc poten­cjalne złe skutki.

Woda to nisz­czy­ciel­ski żywioł. Jeśli zaleje pomiesz­cze­nie, zwłasz­cza pod Twoją nieobec­ność, znisz­czy między innymi podłogę. A jeśli dojdzie do wylewu, kiedy nie będzie Cię w domu, nie będziesz w stanie zapo­biec znisz­cze­niom i wrócisz do ruiny. Chyba, że Twój inte­li­gentny dom samo­dziel­nie wyłączy dopływ wody, kiedy wykryje prze­ciek. Wtedy sytu­acja zosta­nie rozwią­zana w zarodku i nikt ani nic nie ucierpi. Nie sposób ukryć, że bez nowo­cze­snych rozwią­zań nie dałoby się nic na to zaradzić. 

Dom jest bezpieczny wtedy i tylko wtedy, jeśli wszystko będzie zapięte na ostatni guzik. Wtedy poten­cjalny włamy­wacz nie ma jak dostać się do środka. Dobry system inte­li­gent­nego domu to nie tylko kamery i czuj­niki. To także auto­ma­tyka bram, żaluzji i rolet. Dzięki temu nie musisz martwić się, że czegoś zapo­mnisz. Jeden przy­cisk w apli­ka­cji i wszystko zrobi się samo.

A wszystko to zawiera system Fibaro — inno­wa­cyjny zestaw do komplek­so­wej obsługi inte­li­gent­nego domu. Ojciec i syn tworzący Euro-Nort są certy­fi­ko­wa­nymi elek­try­kami oraz insta­la­to­rami tego systemu, co stanowi gwaran­cję popraw­nej insta­la­cji praw­dzi­wych urządzeń. 

Ile kosztuje inteligentny dom?

To zależy wyłącz­nie od ilości zain­sta­lo­wa­nych urzą­dzeń. Oczy­wi­stym jest, że każde kolejne będzie zwięk­szało koszt insta­la­cji. Jednak jest to inwe­sty­cja we własne bezpie­czeń­stwo, a ono jest warte każdej kwoty. Jeśli na przy­kład zdecy­du­jesz się jedynie na czuj­niki i kamery, cena będzie stosun­kowo niska. Jednak jeśli posta­no­wisz wypo­sa­żyć swój dom w automat do bramy prze­suw­nej, auto­ma­tykę do bramy prze­suw­nej i resztę Fibaro, wydatek może być naprawdę spory. 

Dlaczego warto nam zaufać?

Bo jeste­śmy doświad­czo­nymi specja­li­stami. Dzia­łamy na terenie wielu miast Wiel­ko­pol­ski, między innymi Pozna­nia, Szamo­tuł, Grodzi­ska Wiel­ko­pol­skiego czy Środy Wiel­ko­pol­skiej. Prze­pro­wa­dzi­li­śmy liczne insta­la­cje inte­li­gent­nego domu Fibaro, zapew­nia­jąc domow­ni­kom bezpie­czeń­stwo. Bo nie spoczy­wamy na laurach i stale zwięk­szamy swoje kwali­fi­ka­cje, by insta­lo­wać w domach naszych klien­tów najlep­sze rozwią­za­nia. Wśród naszych usług znaj­dują się insta­la­cje inte­li­gent­nego domu, w tym także montaż auto­ma­tyki do bram, dzięki czemu masz gwaran­cję, że wszystko będzie działało. 


 

| AUTOMATYKA BRAM Komorniki | AUTOMATYKA BRAM Luboń | AUTOMATYKA BRAM MosinaAUTOMATYKA BRAM PlewiskaAUTOMATYKA BRAM Puszczykowo

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: