STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Stero­wa­nie oświe­tle­niem — zalety rozwiązania.

Stero­wa­nie oświe­tle­niem jest prze­zna­czone dla osób cenią­cych nowo­cze­sne i inno­wa­cyjne podej­ście do kwestii miesz­ka­nio­wych. Wybór odpo­wied­niego sprzętu pozwoli nam wyko­rzy­sty­wać oświe­tle­nie w sposób dokład­nie taki, jaki byśmy chcieli.

Gdzie naszym zdaniem spraw­dzi się stero­wa­nie oświe­tle­niem za pośred­nic­twem fal radio­wych?
Radiowe stero­wa­nie oświe­tle­niem to jeden z elemen­tów wcho­dzący w skład tak zwanego systemu inte­li­gent­nego domu. To dosko­nałe rozwią­za­nie dla miesz­kań oraz domów dopiero co powsta­ją­cych, jak i tych już istnie­ją­cych. Nie mamy bowiem problemu z okablo­wa­niem, a to znaczy, że wykoń­czone ściany nie będą przeszkodą.

Na czym polega stero­wa­nie oświe­tle­niem za pomocą fal radio­wych?
Polega ono na dopa­so­wa­niu nadaj­ni­ków, które są umiesz­czane na ścia­nach, w pusz­kach lub rozdziel­ni­cach do odbior­ni­ków monto­wa­nych, w tym wypadku\, przy konkret­nych urzą­dze­niach. Dobrym dodat­kiem są żarówki LED, które pozwa­lają na przy­ciem­nia­nie oraz rozja­śnia­nie światła, a takżę na zmianę kolorów.

Jakie zalety ma system stero­wa­nia oświe­tle­niem w sposób zdalny?

  • można kontro­lo­wać go za pośred­nic­twem specjal­nych pilotów;
  • można kontro­lo­wać go za pomocą odpo­wied­nich kontro­le­rów lub aplikacji;
  • można dowol­nie przy­ciem­niać, rozja­śniać poszcze­gólne lampy;
  • można włączać lub wyłą­czać lampy będąc w innym pomieszczeniu;
  • można wyko­rzy­stać stero­wa­nie czasowe;
  • system jest prosty nie wyma­ga­jący okablowania.

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.


Kilka słów o systemie inteligentnego domu oraz systemie Fibaro

 

Inteligentny dom a sterowanie oświetleniem

Wraz z rozwo­jem tech­no­lo­gii wszystko dąży do unowo­cze­śnie­nia zaawan­so­wa­nia tech­nicz­nego budyn­ków miesz­kal­nych. W naszym kraju coraz bardziej popu­larne stają się inte­li­gentne domy. Są one wypo­sa­żone w system czuj­ni­ków i detek­to­rów oraz najważ­niej­szy w całym syste­mie zinte­gro­wany system zarzą­dza­nia wszyst­kimi dostęp­nymi insta­la­cjami. Najważ­niej­szym zało­że­niem projektu jest możli­wość reago­wa­nia na zmiany środo­wi­ska wewnątrz i zewnątrz bez udziału czło­wieka. W teorii system inte­li­gent­nego domu ma zapew­nić najwyż­szą możliwą funk­cjo­nal­ność i komfort i najniż­sze koszty eksplo­ata­cji. Jak to wygląda w prak­tyce? Ile trzeba zapła­cić za insta­la­cje inte­li­gent­nego domu? 

Możliwości systemu

Na naszym krajo­wym podwórku najpo­pu­lar­niej­sza firma zajmu­jąca się auto­ma­tyką domową jest firma Fibaro. Promuje ona komplek­sowy system urzą­dzeń, które się uzupeł­niają i są dopa­so­wane do potrzeb indy­wi­du­al­nego konsu­menta. Inte­li­gentny dom wypo­sa­żony w system fibaro zapew­nia nam wszystko co możemy ocze­ki­wać od nowo­cze­snego budynku miesz­kal­nego. Zaczy­na­jąc od bardzo mocnych zabez­pie­czeń umoż­li­wia­ją­cych dostęp do domu intru­zom, a kończąc na możli­wo­ści obsługi domu za pomocą tele­fonu. Opcji jest naprawdę dużo. Można wyłą­czać i włączać oświe­tle­nie w całym domu, zasuwać rolety, ustalać klima­ty­za­cję do naszych potrzeb, a nawet obsłu­gi­wać multi­me­dia. Inte­li­gentny dom projek­to­wany przez fibaro daje wiele możli­wo­ści, dzięki którym będziemy mogli nazywać nasze miesz­ka­nie nowoczesnym.

Sterowanie oświetleniem

Z pewno­ścią jedną z najcie­kaw­szych opcji jest zdalne stero­wa­nie oświe­tle­niem. Ile razy zdarzyło nam się położyć na kanapie po ciężkim dniu i już prawie zasnąć, kiedy nagle prze­bu­dziło nas światło. Stero­wa­nie oświe­tle­niem z pilota zała­twia sprawę. Jednym klik­nię­ciem możemy dosto­so­wać wszystko do naszych potrzeb w aktu­al­nym momen­cie. Kolej­nym plusem jest oszczę­dza­nie na rachun­kach. Nie zapo­mi­najmy, że światło pochła­nia dużą cześć naszych opłat za elek­trycz­ność. Bezprze­wo­dowe stero­wa­nie oświe­tle­niem zapro­gra­muje system tak, żebyśmy płacili jak najniż­sze rachunki. Warto dodać, że ta funk­cjo­nal­ność może się przydać również poza naszym domem. Zdalne stero­wa­nie oświe­tle­niem w ogro­dzie do świetny pomysł dla osób, które lubią deko­ro­wać swoją posesję świe­ci­deł­kami,  na przy­kład z okazji świąt Bożego Naro­dze­nia. Włącz­nik światła na pilota umoż­liwi nam włącze­nie lampek gdy tylko się ściemni i wyłą­cze­nie kiedy uznamy to za stosowne bez rusza­nia się z salonu. Systemy stero­wa­nia oświe­tle­niem to przy­szłość, którą możemy mieć już dziś. To inno­wa­cyjne rozwią­za­nie znacząco ułatwi nasze codzienne życie, a przy okazji pozwoli używać światła zgodnie z potrze­bami i ocze­ki­wa­niami. Wyobraź sobie, że możesz obsłu­gi­wać całe oświe­tle­nie z poziomu kanapy przed tele­wi­zo­rem, a nawet znaj­du­jąc się poza domem. Z pewno­ścią jest to coś nowego i bardzo komfortowego.

Jak zrobić inteligentny dom?

Inte­li­gentny dom możemy albo zapro­jek­to­wać sami lub zlecić to specjal­nej firmie. Jeśli chodzi o samo­dzielne wyko­na­nie tego typu insta­la­cji jest to trudne i czaso­chłonne. W dodatku nie mamy pewno­ści przez jaki czas wszystko będzie działać prawi­dłowo. Drugą opcją jest zlece­nie stwo­rze­nia inte­li­gent­nej insta­la­cji wybra­nej przez siebie firmie. Oczy­wi­ście, na początku powin­ni­śmy popro­sić o orien­ta­cyjną wycenę insta­la­cji i prze­ana­li­zo­wać opła­cal­ność inwe­sty­cji. Każdy projekt jest wyko­ny­wany od początku i sper­so­na­li­zo­wany do potrzeb, a więc możemy mieć wybrane przez siebie funk­cjo­nal­no­ści. W zależ­no­ści czy potrze­bu­jemy funk­cjo­nal­no­ści, takich jak czujnik ruchu czy stero­wa­nie role­tami możemy je zamówić lub nie. Konsul­tant pomoże wybrać projekt, z którego będziemy zadowoleni. 

Ile kosztuje inteligentny dom?

Wachlarz cen inte­li­gent­nego domu jest dość rozpięty — wiele zależy od wiel­ko­ści budynku miesz­kal­nego i ilości zain­sta­lo­wa­nych syste­mów. Wbrew pozorom cena nie jest w rzeczy­wi­sto­ści tak wysoka, jak wielu z nas myśli słysząc hasło “inte­li­gentny dom”. Tego typu system średnio kosz­tuje około 20 tysięcy złotych. Cena zwykle obej­muje również kable, robo­ci­znę i wyko­na­nie elemen­tów. Inte­li­gentne domy to z pewno­ścią przy­szłość, ale na pytanie czy potrze­bu­jemy tego typu udogod­nień w naszym domu musimy sobie odpo­wie­dzieć sami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: