STEROWANIE OŚWIETLENIEM

Stero­wa­nie oświe­tle­niem — zalety rozwią­za­nia.

Stero­wa­nie oświe­tle­niem jest prze­zna­czone dla osób cenią­cych nowo­cze­sne i inno­wa­cyjne podej­ście do kwestii miesz­ka­nio­wych. Wybór odpo­wied­niego sprzętu pozwoli nam wyko­rzy­sty­wać oświe­tle­nie w sposób dokład­nie taki, jaki byśmy chcieli.

Gdzie naszym zdaniem spraw­dzi się stero­wa­nie oświe­tle­niem za pośred­nic­twem fal radio­wych?
Radiowe stero­wa­nie oświe­tle­niem to jeden z elemen­tów wcho­dzący w skład tak zwanego systemu inte­li­gent­nego domu. To dosko­nałe rozwią­za­nie dla miesz­kań oraz domów dopiero co powsta­ją­cych, jak i tych już istnie­ją­cych. Nie mamy bowiem problemu z okablo­wa­niem, a to znaczy, że wykoń­czone ściany nie będą prze­szkodą.

Na czym polega stero­wa­nie oświe­tle­niem za pomocą fal radio­wych?
Polega ono na dopa­so­wa­niu nadaj­ni­ków, które są umiesz­czane na ścia­nach, w pusz­kach lub rozdziel­ni­cach do odbior­ni­ków monto­wa­nych, w tym wypadku\, przy konkret­nych urzą­dze­niach. Dobrym dodat­kiem są żarówki LED, które pozwa­lają na przy­ciem­nia­nie oraz rozja­śnia­nie światła, a takżę na zmianę kolorów.

Jakie zalety ma system stero­wa­nia oświe­tle­niem w sposób zdalny?

  • można kontro­lo­wać go za pośred­nic­twem specjal­nych pilotów;
  • można kontro­lo­wać go za pomocą odpo­wied­nich kontro­le­rów lub apli­ka­cji;
  • można dowol­nie przy­ciem­niać, rozja­śniać poszcze­gólne lampy;
  • można włączać lub wyłą­czać lampy będąc w innym pomiesz­cze­niu;
  • można wyko­rzy­stać stero­wa­nie czasowe;
  • system jest prosty nie wyma­ga­jący okablo­wa­nia.

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpo­wiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem role­tami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

76 1090 1476 0000 0001 0917 7856

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: