STEROWANIE ROLETAMI

Zasto­so­wa­nie stero­wa­nia role­tami.

Stero­wa­nie role­tami jest niezwy­kle wygodne w sytu­acji, gdy chcemy udać się na wieczorny odpo­czy­nek lub zaraz po prze­bu­dze­niu, chcemy wpuścić nieco słońca do naszego miesz­ka­nia. Specjalny pilot, prze­łącz­nik lub kontro­ler pozwolą Ci jednym ruchem dłoni zmienić poło­że­nie rolet w Twoim miesz­ka­niu. To nowo­cze­sne rozwią­za­nie jest idealne dla osób pracu­ją­cych w domu przy kompu­te­rze. W kilka sekund za pomocą stero­wa­nia role­tami zatrzy­masz rolety dokład­nie na takim pozio­mie, jakiego w danym momen­cie potrze­bu­jesz.

Zaopa­trze­nie się w system stero­wa­nia role­tami z pewno­ścią zwięk­szy komfort bezpie­czeń­stwa. Systemy osło­nowe, czyli zewnętrzne rolety alumi­niowe lub mate­ria­łowe to również ochrona przed zagro­że­niami atmos­fe­rycz­nymi. Obecnie szybkie, sprawne zapro­gra­mo­wane w odpo­wied­nim czasie lub opcja auto­ma­tyczna ocie­nie­nie budynku staje się powszechną normą. Dodat­kowo normą tech­niczną jest auto­ma­tyczne zwinię­cie się zewnętrz­nych osłon prze­ciw­sło­necz­nych podczas wiatru aby nie doszło do ich uszko­dze­nia.

Jaki rodzaj stero­wa­nia wybrać ?

  • wybie­ramy systemy od najlep­szych produ­cen­tów;
  • stawiamy na jakość, wytrzy­ma­łość, trwa­łość i odpor­ność;
  • łatwe w montażu, serwi­sie oraz obsłu­dze;
  • reali­zu­jące niezbędne, podsta­wowe funkcje;
  • nowo­cze­sne stero­wa­nie role­tami radiowe i przez wi-fi

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpo­wiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem role­tami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

76 1090 1476 0000 0001 0917 7856

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: