STEROWANIE ROLETAMI

Zasto­so­wa­nie stero­wa­nia roletami.

Stero­wa­nie role­tami jest niezwy­kle wygodne w sytu­acji, gdy chcemy udać się na wieczorny odpo­czy­nek lub zaraz po prze­bu­dze­niu, chcemy wpuścić nieco słońca do naszego miesz­ka­nia. Specjalny pilot, prze­łącz­nik lub kontro­ler pozwolą Ci jednym ruchem dłoni zmienić poło­że­nie rolet w Twoim miesz­ka­niu. To nowo­cze­sne rozwią­za­nie jest idealne dla osób pracu­ją­cych w domu przy kompu­te­rze. W kilka sekund za pomocą stero­wa­nia role­tami zatrzy­masz rolety dokład­nie na takim pozio­mie, jakiego w danym momen­cie potrzebujesz.

Zaopa­trze­nie się w system stero­wa­nia role­tami z pewno­ścią zwięk­szy komfort bezpie­czeń­stwa. Systemy osło­nowe, czyli zewnętrzne rolety alumi­niowe lub mate­ria­łowe to również ochrona przed zagro­że­niami atmos­fe­rycz­nymi. Obecnie szybkie, sprawne zapro­gra­mo­wane w odpo­wied­nim czasie lub opcja auto­ma­tyczna ocie­nie­nie budynku staje się powszechną normą. Dodat­kowo normą tech­niczną jest auto­ma­tyczne zwinię­cie się zewnętrz­nych osłon prze­ciw­sło­necz­nych podczas wiatru aby nie doszło do ich uszkodzenia.

Jaki rodzaj stero­wa­nia wybrać ?

  • wybie­ramy systemy od najlep­szych producentów;
  • stawiamy na jakość, wytrzy­ma­łość, trwa­łość i odporność;
  • łatwe w montażu, serwi­sie oraz obsłudze;
  • reali­zu­jące niezbędne, podsta­wowe funkcje;
  • nowo­cze­sne stero­wa­nie role­tami radiowe i przez wi-fi

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.


Spraw aby system Twojego domu stał się inteligentny — Sterowanie Roletami

Jeżeli poszu­ku­jesz inno­wa­cyj­nych rozwią­zań, które przy­sto­so­wane są do rytmu stale zmie­nia­ją­cego się świata, inte­re­suje Cię wygoda w obsłu­dze oraz ułatwie­nie Twojego codzien­nego życia to bardzo dobrze trafi­łeś! System fibaro, powszech­nie znany pod nazwą Smart home, odmieni i ułatwi Twoją codzien­ność, spra­wia­jąc, że dom stanie się inte­li­gentny i przy­jemny w użyt­ko­wa­niu. Nie od dziś wiadomo, że rolety auto­ma­tyczne to jeden z symboli nowo­cze­snego spoj­rze­nia na archi­tek­turę użyt­kową, dlatego firma Euro-Nort wycho­dzi na przeciw ocze­ki­wa­niom nawet jej najbar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów oferu­jąc odej­ście od prze­sta­rza­łej, ręcznej obsługi ku inno­wa­cyj­no­ści i pełnej mobil­no­ści. Sprawdź, jak ta insta­la­cja inte­li­gent­nego domu diame­tral­nie odmieni i poprawi jakość Twojego życia. Poznaj przy­szłość.- poznaj auto­ma­tyczne stero­wa­nie roletami.

 

System fibaro-czy warto? 

Fibaro to system inte­li­gent­nego domu. Dzięki niemu możemy korzy­stać z wielu urzą­dzeń i insta­la­cji w sposób komfor­towy i w pełni bezpieczny. System ten polega na auto­ma­tycz­nym stero­wa­niu za pomocą prze­łącz­nika, pilota lub kontro­lera z dowol­nego miejsca w twoim domu lub apar­ta­men­cie. Zapew­nia przede wszyst­kim ochronę Twojego miesz­ka­nia, pole­ga­jącą nie tylko na wykry­wa­niu czadu, dymu czy prze­cie­ków z winy pralki, ale także między innymi dzięki syste­mowi stero­wa­nia role­tami- daje Ci zabez­pie­cze­nie antyw­ła­ma­niowe. Fibaro jest jedną z najczę­ściej używa­nych tech­no­lo­gii w archi­tek­tu­rze użyt­ko­wej, nie ogra­ni­cza się tylko do dużych obiek­tów, ale też do zwykłych domów mieszkalnych.

System inte­li­gent­nego domu — Fibaro, to system niewy­ma­ga­jący specjal­nych prze­wo­dów, gdyż można go zamon­to­wać na trady­cyj­nej insta­la­cji elek­trycz­nej. Coraz powszech­niej­sze użyt­ko­wa­nie przez ludzi, może wzbu­dzić zanie­po­ko­je­nie, czy aby na pewno system ten będzie odbie­rał wszyst­kie sygnały nada­wane tylko od Ciebie. Nic bardziej mylnego! Smart home Fibaro dzięki swojej intu­icyj­no­ści i zamknię­temu syste­mowi odpowie na każdy Twój sygnał i pole­ce­nie. Nie będzie tu żadnych zakłó­ceń i niepo­trzeb­nych proble­mów. Reakcja i ich dzia­ła­nie zależne jest tylko od Ciebie.

Fibaro to system, skła­da­jący się z modułów, dlatego to Ty decy­du­jesz jak chcesz go rozbu­do­wać. Będzie on dopa­so­wany ideal­nie do twoich, wszyst­kich potrzeb, a w każdej chwili jesteś w stanie dodać do niego kolejne kompo­nenty i wzmoc­nić jego dzia­ła­nie, a co za tym idzie ułatwić codzienne życie. Domy przy­szło­ści, które same intu­icyj­nie wykry­wają Twoją obec­ność, poma­gają w użyt­ko­wa­niu więk­szo­ści sprzę­tów oraz spra­wiają, że odpo­czy­nek w nich jest pełen wygody i bezpie­czeń­stwa to zasługa właśnie smart home. Ponadto, dla użyt­kow­ni­ków Fibaro, stwo­rzona została specjalna apli­ka­cja, która łatwo pozwoli na moni­to­ro­wa­nie i kontro­lo­wa­nie tego, co dzieje się aktu­al­nie w Twoim domu. Dowiesz się, kiedy dane urzą­dze­nie nie będzie działać prawi­dłowo. Pamię­taj, że to Ty zarzą­dzasz tym, jak funk­cjo­nuje Twoje miesz­ka­nie. Pozwól na to, aby przy­wi­tał się Twój własny, inte­li­gentny dom.

 

System sterowania rolet a system inteligentnego domu?

Dzięki Fibaro można stero­wać urzą­dze­niami nawet przez fale radiowe albo wi-fi. To bardzo proste i inno­wa­cyjne rozwią­za­nie, które także stosuje firma Euro-Nort w swojej ofercie. Warto zauwa­żyć tutaj, ze system ten ideal­nie spraw­dza się do intu­icyj­nego stero­wa­nia role­tami, dzięki czemu możesz cieszyć się pełną wygodą użycia i kontro­lo­wać o każdej porze dnia, ile światła słonecz­nego ma być dostar­czone do Twojego miesz­ka­nia. Zarówno rolety zewnętrzne auto­ma­tyczne, jak i te wewnętrzne elek­tryczne to nieza­wodny sposób na ułatwie­nie Twojego, codzien­nego życia. Profe­sjo­nalne wyko­na­nie i intu­icyj­ność tych urzą­dzeń zapewni Ci pełen komfort i przy­jem­ność z ich użytkowania. 

Rolety auto­ma­tyczne to odpo­wiedź na zmie­nia­jące się i stale rosnące wyma­ga­nia wzglę­dem funk­cjo­nal­no­ści i bezpie­czeń­stwa Twojego domu. To idealne oraz prak­tyczne rozwią­za­nie zarówno dla osób zapra­co­wa­nych, cenią­cych sobie wygodę po ciężkim dniu pracy, a także dla ludzi, którzy na co dzień pracują właśnie w domowym zaciszu. Rolety speł­niają się ideal­nie również jako ochrona przed zagro­że­niami atmos­fe­rycz­nymi, dzięki specjal­nym mate­ria­łom, z których są wyko­nane. Możesz być więc w pełni bezpieczny i nie przej­mo­wać się nieprzy­ja­zną pogodą.

System stero­wa­nia jest tak intu­icyjny, że nie musisz zamar­twiać się zwinię­ciem zewnętrz­nych osłon prze­ciw­sło­necz­nych przed wiatrem, gdyż zrobi on to za Ciebie, auto­ma­tycz­nie. Szyb­kość i spraw­ność obsługi to jedne z wielu zalet, które od lat prze­ko­nują klien­tów do zmiany zwykłych, trady­cyj­nych rolet na inno­wa­cyjne tech­no­lo­gicz­nie rolety auto­ma­tyczne. Zain­we­stuj w bezpie­czeń­stwo i wygodę na długie lata.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: