POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ EURO-NORT.PL

Doku­ment uwzględ­nia RODO i poli­tykę cookies

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniej­sza poli­tyka prywat­no­ści Strony Inter­ne­to­wej ma charak­ter infor­ma­cyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiąz­ków dla Usłu­go­bior­ców Strony Inter­ne­to­wej. Poli­tyka prywat­no­ści zawiera przede wszyst­kim zasady doty­czące prze­twa­rza­nia danych osobo­wych przez Admi­ni­stra­tora na Stronie Inter­ne­to­wej, w tym podstawy, cele i zakres prze­twa­rza­nia danych osobo­wych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także infor­ma­cje w zakre­sie stoso­wa­nia na Stronie Inter­ne­to­wej plików cookies oraz narzę­dzi analitycznych.

Admi­ni­stra­to­rem danych osobo­wych zbie­ra­nych za pośred­nic­twem Strony Inter­ne­to­wej jest PRZEMYSŁAW NORTMAN prowa­dząca dzia­łal­ność gospo­dar­czą pod firmą EURO-NORT Sp. z o.o. wpisana do Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej prowa­dzo­nej przez mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki, posia­da­jący: adres miejsca wyko­ny­wa­nia dzia­łal­no­ści i adres do dorę­czeń: ul. Wierz­bię­cice 44A/40A 61–568 Poznań, NIP 7831828165, REGON 387707745, adres poczty elek­tro­nicz­nej: euro.nort@op.pl, numer tele­fonu: +48 790 213 287 — zwany dalej „Admi­ni­stra­to­rem” i będący jedno­cze­śnie Właści­cie­lem Strony Internetowej.

Dane osobowe na Stronie Inter­ne­to­wej prze­twa­rzane są przez Admi­ni­stra­tora zgodnie z obowią­zu­ją­cymi prze­pi­sami prawa, w szcze­gól­no­ści zgodnie z rozpo­rzą­dze­niem Parla­mentu Euro­pej­skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z prze­twa­rza­niem danych osobo­wych i w sprawie swobod­nego prze­pływu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­tywy 95/46/WE (ogólne rozpo­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) — zwane dalej „RODO” lub „Rozpo­rzą­dze­nie RODO”. Oficjalny tekst Rozpo­rzą­dze­nia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Korzy­sta­nie ze Strony Inter­ne­to­wej jest dobro­wolne. Podob­nie zwią­zane z tym podanie danych osobo­wych przez korzy­sta­ją­cego ze Strony Inter­ne­to­wej Usłu­go­biorcę jest dobro­wolne, z zastrze­że­niem dwóch wyjąt­ków: (1) zawie­ra­nie umów z Admi­ni­stra­to­rem: niepoda­nie w przy­pad­kach i w wyma­ga­nym — do zawar­cia i wyko­na­nia Umowy Sprze­daży lub umowy o świad­cze­nie Usługi Elek­tro­nicz­nej z Admi­ni­stra­to­rem – zakre­sie skut­kuje brakiem możli­wo­ści zawar­cia tejże umowy. Podanie danych osobo­wych jest w takim wypadku wymo­giem umownym i jeżeli osoba, które dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Admi­ni­stra­to­rem, to jest zobo­wią­zana do podania wyma­ga­nych danych. Każdo­ra­zowo zakres danych wyma­ga­nych do zawar­cia umowy wska­zany jest przez Admi­ni­stra­tora; (2) obowiązki usta­wowe Admi­ni­stra­tora: podanie danych osobo­wych jest wymo­giem usta­wo­wym wyni­ka­ją­cym z powszech­nie obowią­zu­ją­cych prze­pi­sów prawa nakła­da­ją­cych na Admi­ni­stra­tora obowią­zek prze­twa­rza­nia danych osobo­wych (np. prze­twa­rza­nie danych w celu prowa­dze­nia ksiąg podat­ko­wych lub rachun­ko­wych) i brak ich podania unie­moż­liwi Admi­ni­stra­to­rowi wyko­na­nie tychże obowiązków.

Admi­ni­stra­tor dokłada szcze­gól­nej staran­no­ści w celu ochrony inte­re­sów osób, których prze­twa­rzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szcze­gól­no­ści jest odpo­wie­dzialny i zapew­nia, że zbie­rane przez niego dane są: (1) prze­twa­rzane zgodnie z prawem; (2) zbie­rane dla ozna­czo­nych, zgod­nych z prawem celów i niepod­da­wane dalszemu prze­twa­rza­niu niezgod­nemu z tymi celami; (3) mery­to­rycz­nie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są prze­twa­rzane; (4) prze­cho­wy­wane w postaci umoż­li­wia­ją­cej iden­ty­fi­ka­cję osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osią­gnię­cia celu prze­twa­rza­nia oraz (5) prze­twa­rzane w sposób zapew­nia­jący odpo­wied­nie bezpie­czeń­stwo danych osobo­wych, w tym ochronę przed niedo­zwo­lo­nym lub niezgod­nym z prawem prze­twa­rza­niem oraz przy­pad­kową utratą, znisz­cze­niem lub uszko­dze­niem, za pomocą odpo­wied­nich środków tech­nicz­nych lub organizacyjnych.

Uwzględ­nia­jąc charak­ter, zakres, kontekst i cele prze­twa­rza­nia oraz ryzyko naru­sze­nia praw lub wolno­ści osób fizycz­nych o różnym praw­do­po­do­bień­stwie i wadze zagro­że­nia, Admi­ni­stra­tor wdraża odpo­wied­nie środki tech­niczne i orga­ni­za­cyjne, aby prze­twa­rza­nie odby­wało się zgodnie z niniej­szym rozpo­rzą­dze­niem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby podda­wane prze­glą­dom i uaktu­al­niane. Admi­ni­stra­tor stosuje środki tech­niczne zapo­bie­ga­jące pozy­ski­wa­niu i mody­fi­ko­wa­niu przez osoby nieupraw­nione, danych osobo­wych prze­sy­ła­nych drogą elektroniczną.

Wszel­kie słowa, wyra­że­nia i akro­nimy wystę­pu­jące w niniej­szej poli­tyce prywat­no­ści i rozpo­czy­na­jące się dużą literą (np. Strona Inter­ne­towa, Usługa Elek­tro­niczna) należy rozu­mieć zgodnie z ich znacze­niem wyni­ka­ją­cym z niniej­szego dokumentu.

 

PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH

Admi­ni­stra­tor upraw­niony jest do prze­twa­rza­nia danych osobo­wych w przy­pad­kach, gdy – i w takim zakre­sie, w jakim – speł­niony jest co najmniej jeden z poniż­szych warun­ków: (1) osoba, której dane dotyczą wyra­ziła zgodę na prze­twa­rza­nie swoich danych osobo­wych w jednym lub więk­szej liczbie okre­ślo­nych celów; (2) prze­twa­rza­nie jest niezbędne do wyko­na­nia umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podję­cia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar­ciem umowy; (3) prze­twa­rza­nie jest niezbędne do wypeł­nie­nia obowiązku praw­nego ciążą­cego na Admi­ni­stra­to­rze; lub (4) prze­twa­rza­nie jest niezbędne do celów wyni­ka­ją­cych z prawnie uzasad­nio­nych inte­re­sów reali­zo­wa­nych przez Admi­ni­stra­tora lub przez stronę trzecią, z wyjąt­kiem sytu­acji, w których nadrzędny charak­ter wobec tych inte­re­sów mają inte­resy lub podsta­wowe prawa i wolno­ści osoby, której dane dotyczą, wyma­ga­jące ochrony danych osobo­wych, w szcze­gól­no­ści gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Prze­twa­rza­nie danych osobo­wych przez Admi­ni­stra­tora wymaga każdo­ra­zowo zaist­nie­nia co najmniej jednej z podstaw wska­za­nych powyżej. Konkretne podstawy prze­twa­rza­nia danych osobo­wych Usłu­go­bior­ców Strony Inter­ne­to­wej przez Admi­ni­stra­tora są wska­zane w kolej­nym punkcie poli­tyki prywat­no­ści – w odnie­sie­niu do danego celu prze­twa­rza­nia danych osobo­wych przez Administratora.

CEL, PODSTAWA, OKRESZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
Każdo­ra­zowo cel, podstawa, okres i zakres oraz odbiorcy danych osobo­wych prze­twa­rza­nych przez Admi­ni­stra­tora wynika z działań podej­mo­wa­nych przez danego Usłu­go­biorcę na Stronie Inter­ne­to­wej.
Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane osobowe na Stronie Inter­ne­to­wej w nastę­pu­ją­cych celach, na nastę­pu­ją­cych podsta­wach, w okre­sach oraz w nastę­pu­ją­cym zakresie:

Cel prze­twa­rza­nia danychPodstawa prawna prze­twa­rza­nia i okres prze­cho­wy­wa­nia danych Zakres prze­twa­rza­nych danych
Wyko­na­nie umowy o świad­cze­nie Usługi Elek­tro­nicz­nej lub podję­cie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawar­ciem umowy

Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozpo­rzą­dze­nia RODO (wyko­na­nie umowy)

Dane są prze­cho­wy­wane przez okres niezbędny do wyko­na­nia, rozwią­za­nia lub wyga­śnię­cia w inny sposób zawar­tej umowy.

Zakres maksy­malny: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres poczty elektronicznej.
Marke­ting bezpośredni

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozpo­rzą­dze­nia RODO (prawnie uzasad­niony interes administratora)

Dane są prze­cho­wy­wane przez okres istnie­nia prawnie uzasad­nio­nego inte­resu reali­zo­wa­nego przez Admi­ni­stra­tora, nie dłużej jednak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­tora dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­ślają prze­pisy prawa, w szcze­gól­no­ści kodeksu cywil­nego (podsta­wowy termin przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z prowa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprze­daży dwa lata).

Admi­ni­stra­tor nie może prze­twa­rzać danych w celu marke­tingu bezpo­śred­niego w przy­padku wyra­że­nia skutecz­nego sprze­ciwu w tym zakre­sie przez osobę, której dane dotyczą.

Adres poczty elektronicznej
Marke­ting

Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozpo­rzą­dze­nia RODO (zgoda)

Dane prze­cho­wy­wane są do momentu wyco­fa­nia zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze prze­twa­rza­nie jej danych w tym celu.

Imię, adres poczty elektronicznej
Usta­le­nie, docho­dze­nie lub obrona rosz­czeń jakie może podno­sić Admi­ni­stra­tor lub jakie mogą być podno­szone wobec Administratora

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozpo­rzą­dze­nia RODO

Dane są prze­cho­wy­wane przez okres istnie­nia prawnie uzasad­nio­nego inte­resu reali­zo­wa­nego przez Admi­ni­stra­tora, nie dłużej jednak niż przez okres przedaw­nie­nia rosz­czeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowa­dzo­nej przez Admi­ni­stra­tora dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej. Okres przedaw­nie­nia okre­ślają prze­pisy prawa, w szcze­gól­no­ści kodeksu cywil­nego (podsta­wowy termin przedaw­nie­nia dla rosz­czeń zwią­za­nych z prowa­dze­niem dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej wynosi trzy lata, a dla umowy sprze­daży dwa lata).

Imię i nazwi­sko; numer tele­fonu kontak­to­wego; adres poczty elek­tro­nicz­nej; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocz­towy, miej­sco­wość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy).

W wypadku Usłu­go­bior­ców lub Klien­tów nie będą­cych konsu­men­tami Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dodat­kowo nazwę firmy oraz numer iden­ty­fi­ka­cji podat­ko­wej (NIP) Usłu­go­biorcy lub Klienta.

ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 

Dla prawi­dło­wego funk­cjo­no­wa­nia Strony Inter­ne­to­wej konieczne jest korzy­sta­nie przez Admi­ni­stra­tora z usług podmio­tów zewnętrz­nych (takich jak np. dostawca opro­gra­mo­wa­nia). Admi­ni­stra­tor korzy­sta wyłącz­nie z usług takich podmio­tów prze­twa­rza­ją­cych, którzy zapew­niają wystar­cza­jące gwaran­cje wdro­że­nia odpo­wied­nich środków tech­nicz­nych i orga­ni­za­cyj­nych, tak by prze­twa­rza­nie speł­niało wymogi Rozpo­rzą­dze­nia RODO i chro­niło prawa osób, których dane dotyczą.

Prze­ka­za­nie danych przez Admi­ni­stra­tora nie nastę­puje w każdym wypadku i nie do wszyst­kich wska­za­nych w poli­tyce prywat­no­ści odbior­ców lub kate­go­rii odbior­ców – Admi­ni­stra­tor prze­ka­zuje dane wyłącz­nie wtedy, gdy jest to niezbędne do reali­za­cji danego celu prze­twa­rza­nia danych osobo­wych i tylko w zakre­sie niezbęd­nym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Usłu­go­bior­ców Strony Inter­ne­to­wego mogą być prze­ka­zy­wane nastę­pu­ją­cym odbior­com lub
a. prze­woź­nicy / spedy­to­rzy / broke­rzy kurier­scy — jeżeli korzy­stają Państwo ze sposobu dostawy Produktu prze­syłką pocz­tową lub prze­syłką kurier­ską, Admi­ni­stra­tor udostęp­nia Państwa zebrane dane osobowe wybra­nemu prze­woź­ni­kowi, spedy­to­rowi lub pośred­ni­kowi reali­zu­ją­cemu prze­syłki na zlece­nie Admi­ni­stra­tora w zakre­sie niezbęd­nym do zreali­zo­wa­nia dostawy produktu.

 

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Prawo dostępu, spro­sto­wa­nia, ogra­ni­cze­nia, usunię­cia lub prze­no­sze­nia — osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Admi­ni­stra­tora dostępu do swoich danych osobo­wych, ich spro­sto­wa­nia, usunię­cia („prawo do bycia zapo­mnia­nym”) lub ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia oraz ma prawo do wnie­sie­nia sprze­ciwu wobec prze­twa­rza­nia, a także ma prawo do prze­no­sze­nia swoich danych. Szcze­gó­łowe warunki wyko­ny­wa­nia wska­za­nych wyżej praw wska­zane są w art. 15–21 Rozpo­rzą­dze­nia RODO.

Prawo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie – osoba, której dane prze­twa­rzane są przez Admi­ni­stra­tora na podsta­wie wyra­żo­nej zgody (na podsta­wie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozpo­rzą­dze­nia RODO), to ma ona prawo do cofnię­cia zgody w dowol­nym momen­cie bez wpływu na zgod­ność z prawem prze­twa­rza­nia, którego doko­nano na podsta­wie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wnie­sie­nia skargi do organu nadzor­czego – osoba, której dane prze­twa­rzane są przez Admi­ni­stra­tora, ma prawo wnie­sie­nia skargi do organu nadzor­czego w sposób i trybie okre­ślo­nym w prze­pi­sach Rozpo­rzą­dze­nia RODO oraz prawa polskiego, w szcze­gól­no­ści ustawy o ochro­nie danych osobo­wych. Organem nadzor­czym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprze­ciwu — osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw – z przy­czyn zwią­za­nych z jej szcze­gólną sytu­acją – wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych osobo­wych opar­tego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasad­niony interes admi­ni­stra­tora), w tym profi­lo­wa­nia na podsta­wie tych prze­pi­sów. Admi­ni­stra­to­rowi w takim przy­padku nie wolno już prze­twa­rzać tych danych osobo­wych, chyba że wykaże on istnie­nie ważnych prawnie uzasad­nio­nych podstaw do prze­twa­rza­nia, nadrzęd­nych wobec inte­re­sów, praw i wolno­ści osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do usta­le­nia, docho­dze­nia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprze­ciwu dot. marke­tingu bezpo­śred­niego — jeżeli dane osobowe są prze­twa­rzane na potrzeby marke­tingu bezpo­śred­niego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia doty­czą­cych jej danych osobo­wych na potrzeby takiego marke­tingu, w tym profi­lo­wa­nia, w zakre­sie, w jakim prze­twa­rza­nie jest zwią­zane z takim marke­tin­giem bezpośrednim.

W celu reali­za­cji upraw­nień, o których mowa w niniej­szym punkcie poli­tyki prywat­no­ści można kontak­to­wać się z Admi­ni­stra­to­rem poprzez prze­sła­nie stosow­nej wiado­mo­ści pisem­nie lub pocztą elek­tro­niczną na adres Admi­ni­stra­tora wska­zany na wstępie poli­tyki prywat­no­ści lub korzy­sta­jąc z formu­la­rza kontak­to­wego dostęp­nego na Stronie Internetowej.

 

PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ

Rozpo­rzą­dze­nie RODO nakłada na Admi­ni­stra­tora obowią­zek infor­mo­wa­nia o zauto­ma­ty­zo­wa­nym podej­mo­wa­niu decyzji, w tym o profi­lo­wa­niu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozpo­rzą­dze­nia RODO, oraz – przy­naj­mniej w tych przy­pad­kach – istotne infor­ma­cje o zasa­dach ich podej­mo­wa­nia, a także o znacze­niu i prze­wi­dy­wa­nych konse­kwen­cjach takiego prze­twa­rza­nia dla osoby, której dane dotyczą. Mając to na uwadze Admi­ni­stra­tor podaje w tym punkcie poli­tyki prywat­no­ści infor­ma­cje doty­czące możli­wego profilowania.

Admi­ni­stra­tor może korzy­stać na Stronie z profi­lo­wa­nia do celów marke­tingu bezpo­śred­niego, ale decyzje podej­mo­wane na jego podsta­wie przez Admi­ni­stra­tora nie dotyczą zawar­cia lub odmowy zawar­cia Umowy Sprze­daży, czy też możli­wo­ści korzy­sta­nia z Usług Elek­tro­nicz­nych. Efektem korzy­sta­nia z profi­lo­wa­nia może być np. przy­zna­nie danej osobie rabatu, prze­sła­nie jej kodu raba­to­wego, przy­po­mnie­nie o niedo­koń­czo­nych zaku­pach, prze­sła­nie propo­zy­cji Produktu, który może odpo­wia­dać zain­te­re­so­wa­niom lub prefe­ren­cjom danej osoby lub też zapro­po­no­wa­nie lepszych warun­ków w porów­na­niu do stan­dar­do­wej oferty. Mimo profi­lo­wa­nia to dana osoba podej­muje swobod­nie decyzję, czy będzie chciała skorzy­stać z otrzy­ma­nego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warun­ków i dokonać zakupu.

Profi­lo­wa­nie na Stronie polega na auto­ma­tycz­nej anali­zie lub progno­zie zacho­wa­nia danej osoby na stronie np. poprzez dodanie konkret­nego Produktu do koszyka, prze­glą­da­nie strony konkret­nego Produktu. Warun­kiem takiego profi­lo­wa­nia jest posia­da­nie przez Admi­ni­stra­tora danych osobo­wych danej osoby, aby móc jej następ­nie prze­słać np. kod rabatowy.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podle­gać decyzji, która opiera się wyłącz­nie na zauto­ma­ty­zo­wa­nym prze­twa­rza­niu, w tym profi­lo­wa­niu, i wywo­łuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istot­nie na nią wpływa.

COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ, DANE EKSPLOATACYJNEANALITYKA

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewiel­kie infor­ma­cje tekstowe w postaci plików teksto­wych, wysy­łane przez serwer i zapi­sy­wane po stronie osoby odwie­dza­ją­cej Stronę Inter­ne­tową (np. na dysku twardym kompu­tera, laptopa, czy też na karcie pamięci smart­fona – w zależ­no­ści z jakiego urzą­dze­nia korzy­sta odwie­dza­jący naszą Stronę Inter­ne­tową). Szcze­gó­łowe infor­ma­cje dot. plików Cookies, a także histo­rię ich powsta­nia można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Admi­ni­stra­tor może prze­twa­rzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzy­sta­nia przez odwie­dza­ją­cych ze Strony Inter­ne­to­wej w nastę­pu­ją­cych celach:

  • dosto­so­wy­wa­nia zawar­to­ści Strony Inter­ne­to­wej do indy­wi­du­al­nych prefe­ren­cji Usłu­go­biorcy (np. doty­czą­cych kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz opty­ma­li­za­cji korzy­sta­nia ze Strony Internetowej;
  • prowa­dze­nia anoni­mo­wych staty­styk przed­sta­wia­ją­cych sposób korzy­sta­nia ze Strony Internetowej;

Stan­dar­dowo więk­szość prze­glą­da­rek inter­ne­to­wych dostęp­nych na rynku domyśl­nie akcep­tuje zapi­sy­wa­nie plików Cookies. Każdy ma możli­wość okre­śle­nia warun­ków korzy­sta­nia z plików Cookies za pomocą usta­wień własnej prze­glą­darki inter­ne­to­wej. Oznacza to, że można np. częściowo ogra­ni­czyć (np. czasowo) lub całko­wi­cie wyłą­czyć możli­wość zapi­sy­wa­nia plików Cookies – w tym ostat­nim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funk­cjo­nal­no­ści Strony Internetowej.

Usta­wie­nia prze­glą­darki inter­ne­to­wej w zakre­sie plików Cookies są istotne z punktu widze­nia zgody na korzy­sta­nie z plików Cookies przez naszą Stronę Inter­ne­tową – zgodnie z prze­pi­sami taka zgoda może być również wyra­żona poprzez usta­wie­nia prze­glą­darki inter­ne­to­wej. W braku wyra­że­nia takiej zgody należy odpo­wied­nio zmienić usta­wie­nia prze­glą­darki inter­ne­to­wej w zakre­sie plików Cookies.

Szcze­gó­łowe infor­ma­cje na temat zmiany usta­wień doty­czą­cych plików Cookies oraz ich samo­dziel­nego usuwa­nia w najpo­pu­lar­niej­szych prze­glą­dar­kach inter­ne­to­wych dostępne są w dziale pomocy prze­glą­darki inter­ne­to­wej oraz na poniż­szych stro­nach (wystar­czy kliknąć w dany link):

  • w prze­glą­darce Chrome
  • w prze­glą­darce Firefox
  • w prze­glą­darce Inter­net Explorer
  • w prze­glą­darce Opera
  • w prze­glą­darce Safari
  • w prze­glą­darce Micro­soft Edge

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: