Fotowoltaika • panele fotowoltaiczne

Reali­zu­jemy komplek­sowo insta­la­cje paneli foto­wol­ta­icz­nych dla domów prywat­nych, firm oraz farm fotowoltaicznych. 

Panele “blue sun black”

Monto­wane przez nas panele foto­wol­ta­iczne pocho­dzą od reno­mo­wa­nej firmy.

Konstrukcje pod panele firmy BAKS

Konstruk­cje montu­jemy na dachach skośnych, dachach płaskich na konstruk­cji i wolno­sto­jące np. na działkach.

Dofinansowanie

Uzyska­nie dofi­nan­so­wa­nia na insta­la­cje foto­wol­ta­iczną i formal­no­ści po naszej stronie

Elektryka budowlana

Montaż insta­la­cji i rozdzielni elektrycznych

Oświetlenie drogowe

Montaż lamp oraz całego oświe­tle­nia ulicznego.

Nowoczesne ulepszanie Twojego domu

Dzięki nam, systemy inte­li­gent­nego domu są w Twoim zasięgu.

Ochronę prawną naszej strony www oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Usługi

Blog

Zasady działania paneli fotowoltaicznych

Zasady działania paneli fotowoltaicznych

Zasady dzia­ła­nia paneli foto­wol­ta­icz­nych Zasady dzia­ła­nia paneli foto­wol­ta­icz­nych — Euro-Nort — FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Luboń,…

czytaj dalej
Budowa fotowoltaiki

Budowa fotowoltaiki

Budowa foto­wol­ta­iki Budowa Foto­wol­ta­iki- Euro-Nort — FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Luboń, Mosina, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo Panele…

czytaj dalej
Co to jest Fotowoltaika?

Co to jest Fotowoltaika?

Co to jest Foto­wol­ta­ika? Co to jest Foto­wol­ta­ika?- Euro-Nort — FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Luboń, Mosina, Plewi­ska, Puszczykowo…

czytaj dalej

Co wyróż­nia nasze usługi?

Kompleksowość

Posia­damy bogatą ofertę usług, która obej­muje każdy zakątek Twojej posesji. Dzięki temu zapla­nu­jemy, zorga­ni­zu­jemy i zreali­zu­jemy całość prac bez pośredników. 

INNOWACYJNOŚĆ

W ofero­wa­nych przez nas rozwią­za­niach, wyko­rzy­stu­jemy topowe produkty liderów branży, a przy ich insta­la­cji uwzględ­niamy aktu­alne trendy.

v

FEEDBACK

Uważne słucha­nie naszych klien­tów i propo­no­wa­nie im tylko najlep­szych i najnow­szych rozwią­zań z zakresu branży inno­wa­cji domów przy jedno­cze­snej reduk­cji kosztów.

Galeria zdjęć

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: