Fotowoltaika • panele fotowoltaiczne

Reali­zu­jemy komplek­sowo insta­la­cje paneli foto­wol­ta­icz­nych dla domów prywat­nych, firm oraz farm foto­wol­ta­icz­nych.

Panele “blue sun black”

Monto­wane przez nas panele foto­wol­ta­iczne pocho­dzą od reno­mo­wa­nej firmy.

Konstrukcje pod panele firmy BAKS

Konstruk­cje montu­jemy na dachach skośnych, dachach płaskich na konstruk­cji i wolno­sto­jące np. na dział­kach.

Dofinansowanie

Uzyska­nie dofi­nan­so­wa­nia na insta­la­cje foto­wol­ta­iczną i formal­no­ści po naszej stronie

Elektryka budowlana

Montaż insta­la­cji i rozdzielni elek­trycz­nych

Oświetlenie drogowe

Montaż lamp oraz całego oświe­tle­nia ulicz­nego.

Nowoczesne ulepszanie Twojego domu

Dzięki nam, systemy inte­li­gent­nego domu są w Twoim zasięgu.

Ochronę prawną naszej strony www oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

Usługi

Blog

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

Zesta­wie­nie produ­cen­tów syste­mów dla Inte­li­gent­nego Domu Zesta­wie­nie produ­cen­tów syste­mów dla Inte­li­gent­nego Domu — Euro-Nort —    Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Role­tami Poznań || Obor­niki ||…

czytaj dalej
System alarmowy w domu — czy warto w niego inwestować?

System alarmowy w domu — czy warto w niego inwestować?

System alar­mowy w domu — czy warto w niego inwe­sto­wać System alar­mowy w domu — czy warto w niego inwe­sto­wać? — Euro-Nort —    Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Role­tami Poznań || Obor­niki ||…

czytaj dalej

Co wyróż­nia nasze usługi?

Kompleksowość

Posia­damy bogatą ofertę usług, która obej­muje każdy zakątek Twojej posesji. Dzięki temu zapla­nu­jemy, zorga­ni­zu­jemy i zreali­zu­jemy całość prac bez pośred­ni­ków.

INNOWACYJNOŚĆ

W ofero­wa­nych przez nas rozwią­za­niach, wyko­rzy­stu­jemy topowe produkty liderów branży, a przy ich insta­la­cji uwzględ­niamy aktu­alne trendy.

v

FEEDBACK

Uważne słucha­nie naszych klien­tów i propo­no­wa­nie im tylko najlep­szych i najnow­szych rozwią­zań z zakresu branży inno­wa­cji domów przy jedno­cze­snej reduk­cji kosztów.

Galeria zdjęć

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: