Nowoczesne ulepszanie Twojego domu

Dzięki nam, systemy inte­li­gent­nego domu są w Twoim zasięgu.

Noc czy dzień

To bez znacze­nia. System inte­li­gent­nego domu zadba o Twoje bezpie­czeń­stwo o każdej porze.

Wszystko pod Twoją kontrolą

Każdy mecha­nizm, każde urzą­dze­nie w domu może być pod Twoją kontrolą.

Ochronę prawną naszej strony www oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL:

 Euro-Nort - Alarmy, Automatyka bram, Kamery, Sterowanie Oświetleniem i Roletami. Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

Nasze usługi

Dążymy do stwo­rze­nia oferty komplek­so­wej i komplet­nej w zakre­sie unowo­cze­śnia­nia domów, która będzie przy­stępna cenowo dla każdego.

Wyko­nu­jemy szereg działań, aby dać Ci możli­wość obsługi Twojego domu z tele­fonu, tabletu lub laptopa. Insta­lu­jemy wszyst­kie mecha­ni­zmy steru­jące, stacje bazową (centralkę) oraz konfi­gu­ru­jemy apli­ka­cję na wska­zane urzą­dze­nia według Twoich potrzeb.

Dodat­kowo jeste­śmy certy­fi­ko­wa­nymi insta­la­to­rami syste­mów Fibaro oraz mamy dostęp do urzą­dzeń innych firm w niższych cenach niż rynkowe.

Prowa­dzimy też serwis 24h zwią­zany z autma­tyką bram, układem stero­wa­nia i zasi­la­niem.

Aktualności

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

Zesta­wie­nie produ­cen­tów syste­mów dla Inte­li­gent­nego Domu Zesta­wie­nie produ­cen­tów syste­mów dla Inte­li­gent­nego Domu — Euro-Nort —    Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Role­tami Poznań || Obor­niki ||…

czytaj dalej
System alarmowy w domu — czy warto w niego inwestować?

System alarmowy w domu — czy warto w niego inwestować?

System alar­mowy w domu — czy warto w niego inwe­sto­wać System alar­mowy w domu — czy warto w niego inwe­sto­wać? — Euro-Nort —    Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Role­tami Poznań || Obor­niki ||…

czytaj dalej

Nasza oferta usług

Krótko o nas

 Euro-Nort - Alarmy, Automatyka bram, Kamery, Sterowanie Oświetleniem i Roletami. Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

Ojciec i syn — jeste­śmy insta­la­to­rami, którzy tworzą firmę rodzinną EURO-NORT. Posia­damy upraw­nie­nia elek­tryczne oraz certy­fi­kat insta­la­tora systemu FIBARO, również uczęsz­czamy na szko­le­nia bran­żowe, stale podno­sząc kwali­fi­ka­cje.

Certy­fi­kat

 Euro-Nort - Alarmy, Automatyka bram, Kamery, Sterowanie Oświetleniem i Roletami. Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

Co wyróż­nia nasze usługi?

Kompleksowość

Posia­damy bogatą ofertę usług, która obej­muje każdy zakątek Twojej posesji. Dzięki temu zapla­nu­jemy, zorga­ni­zu­jemy i zreali­zu­jemy całość prac bez pośred­ni­ków.

INNOWACYJNOŚĆ

W ofero­wa­nych przez nas rozwią­za­niach, wyko­rzy­stu­jemy topowe produkty liderów branży, a przy ich insta­la­cji uwzględ­niamy aktu­alne trendy.

v

FEEDBACK

Uważne słucha­nie naszych klien­tów i propo­no­wa­nie im tylko najlep­szych i najnow­szych rozwią­zań z zakresu branży inno­wa­cji domów przy jedno­cze­snej reduk­cji kosztów.

Galeria zdjęć

Przed­sta­wiamy zdjęcia wybra­nego sprzętu, który jest najczę­ściej wybie­rany przez naszych klien­tów.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

76 1090 1476 0000 0001 0917 7856

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: