ALARMY

Zasto­so­wa­nie alarmów i zasady wyboru.

Alarm to narzę­dzie, którego bezpo­śred­nim zada­niem jest zapew­nie­nie poczu­cia bezpie­czeń­stwa oraz komfortu. System alar­mowy infor­muje nas, w sytu­acji, gdy na naszym terenie doszło do włama­nia. System alar­mowy dobie­rany jest indy­wi­du­al­nie do każdego obiektu. Montaż alarmu powi­nien być wyko­ny­wany tylko i wyłącz­nie przez osobę wyspe­cja­li­zo­waną w takich zadaniach.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem i wiedzą dlatego też dosko­nale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ważna jest jakość syste­mów alar­mo­wych. Z tego względu w naszej ofercie znaj­dzie­cie wyłącz­nie systemy alar­mowe reno­mo­wa­nych firm.

W jaki sposób alarm infor­muje nas o niebezpieczeństwie?

System alar­mowy infor­muje nas za pośrednictwem:

 • sygna­li­za­cji optyczno – akustyczna — syrena wyje oraz świecą się światła;
 • smsa, który zostaje wysłany na nasz telefon.

Jakie są rodzaje syste­mów alarmowych?

1. systemy alarmowe

 • analo­gowe
 • IP
 • Full HD

2. system alarmowy

 • bezprze­wo­dowy
 • prze­wo­dowy

Co wchodzi w skład systemu alarmowego?

 • sygna­li­za­tor zewnętrzny
 • sygna­li­za­tor wewnętrzny i
 • mani­pu­la­tor LCD/LED
 • pilot
 • czujnik (wody, dymu, gazu, ruchu)
 • obudowa

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.


Masz piękny i wygodny dom, ale czy jest w nim bezpiecz­nie? Ochrona Twojego domu jest bardzo prosta, ulep­szono koncep­cję bezpie­czeń­stwa o system inte­li­gent­nego domu, czyli alarm domowy, który pomaga zwięk­szyć bezpie­czeń­stwo. Fibaro to inte­li­gentny elek­tro­niczny system alar­mowy, który pozwala tworzyć i konfi­gu­ro­wać auto­ma­tyczne stero­wa­nie w domu.

System alarmów a system inteligentnego domu

Na rynku dostępne są różne systemy alarmów posia­da­jące różne rozwią­za­nia i możli­wo­ści zapew­nie­nia więk­szego bezpie­czeń­stwa w domu. Niektóre osoby decy­dują się na pancerne drzwi, które mają ich ochro­nić przed włamy­wa­czami, ale przy tym muszą być również dosko­nale zabez­pie­czone okna i wejścia do piwnicy. Można zamon­to­wać alarmy odstra­sza­jące w postaci syren, włącza­ją­cych się reflek­to­rów. Jednym ze sposo­bów ochrony jest moni­to­ring agencji ochrony, ale w tym przy­padku musi dość do natych­mia­sto­wej inter­wen­cji, aby taki alarm domowy przy­niósł efekt.

Wielu właści­cieli domów decy­duje się na posia­da­nie inte­li­gent­nego domu z alarmem bezprze­wo­do­wym Tego typu alarmy domowe, chronią jego miesz­kań­ców nie tylko przed złodzie­jami, ale także przed pożarem i zala­niem. Jest to najbar­dziej prak­tyczny i skuteczny sposób ochrony, który jest coraz częściej wpro­wa­dzany do domów to właśnie insta­la­cje inte­li­gent­nego domu. Ten zauto­ma­ty­zo­wany system stero­wa­nia został zapro­jek­to­wany w celu zwięk­sze­nia komfortu życia i bezpie­czeń­stwa, a także w celu zmniej­sze­nia zużycia energii w domu. Dzięki syste­mowi fibaro można chronić swoich bliskich i mienie, zmniej­szyć ryzyko nieprze­wi­dzia­nych i niepo­żą­da­nych zdarzeń i zmini­ma­li­zo­wać szkody w razie problemów.

Taki alarm bezprze­wo­dowy auto­ma­tycz­nie i bez inter­wen­cji czło­wieka wykrywa poten­cjalne zagro­że­nia dla domu i jest w stanie reago­wać na te zdarze­nia, w tym stoso­wa­nie złożo­nych zapro­gra­mo­wa­nych skryp­tów dla każdej konkret­nej sytu­acji. System alar­mowy fibaro powia­domi również o zdarze­niu alar­mo­wym, wysy­ła­jąc wiado­mość na urzą­dze­nie mobilne. Insta­la­cje inte­li­gent­nego domu to inte­li­gentne centrum stero­wa­nia domem. Dzięki syste­mowi alar­mo­wemu dom zyskuje wiele nowych funkcji. Fibaro urucha­mia specjalne opro­gra­mo­wa­nie, które odpo­wiada za funkcje i scena­riu­sze syste­mów inte­li­gentny dom.

Wygodny i łatwy do opano­wa­nia inter­fejs panelu stero­wa­nia syste­mem inte­li­gent­nego domu pozwala skon­fi­gu­ro­wać system bez specjal­nych umie­jęt­no­ści progra­mo­wa­nia i wiedzy. Dzięki apli­ka­cjom mobil­nym użyt­kow­nik może kontro­lo­wać sytu­ację w domu, nawet w samo­cho­dzie lub biurze. Na przy­kład za pomocą smart­fona i inte­li­gent­nego gniazdka można wyłą­czyć światło lub żelazko. A podczas nieobec­no­ści właści­cieli domów system alar­mowy przej­mie funkcje systemu bezpie­czeń­stwa: wykryje próbę nieau­to­ry­zo­wa­nego wejścia do domu lub włama­nia. Jeśli wystąpi problem w gospo­dar­stwie domowym: wyciek wody, wyciek gazu, pożar, sterow­nik podnie­sie alarm i natych­miast powia­domi właściciela.

Alarm domowy — czy warto?

Czujnik ruchu fibaro został zapro­jek­to­wany do śledze­nia obec­no­ści i ruchu osoby w pokoju. Zasada dzia­ła­nia czuj­nika opiera się na rozpo­zna­wa­niu promie­nio­wa­nia podczer­wo­nego od ludzi. Jeśli jaki­kol­wiek nieoży­wiony poru­sza­jący się obiekt, taki jak piłka, dosta­nie się do pomiesz­cze­nia, czujnik nie będzie działać. Wykry­wa­jąc obec­ność osoby, czujnik może zaini­cjo­wać okre­ślone scena­riu­sze zacho­wa­nia inte­li­gent­nego domu: na przy­kład włączyć światło lub muzykę. Długą nieobec­ność ludzi w polu widze­nia czuj­nika można również zapro­gra­mo­wać na użyteczne dzia­ła­nia, na przy­kład zamy­ka­nie drzwi i usta­wia­nie domu na alarm prze­ciw­wła­ma­niowy, jeśli właści­ciele wycho­dzący w pośpie­chu zapo­mnieli to zrobić.

Ponie­waż czujnik jest wielo­do­ty­kowy, oprócz wykry­wa­nia ruchu może on zrobić znacz­nie więcej. Wbudo­wany czujnik mierzy tempe­ra­turę otocze­nia i zmienia kolor podświe­tle­nia oka czuj­nika w zależ­no­ści od niego. Opty­malna tempe­ra­tura: czujnik świeci na zielono, tempe­ra­tura stała się zbyt niska podświe­tle­nie zmie­niło kolor na niebie­skawy, tempe­ra­tura wzrosła zbyt mocno czujnik zmieni kolor na poma­rań­czowy. Jednak paletę kolorów można dosto­so­wać nieza­leż­nie. Tak, więc, nawet patrząc na czujnik, domow­nik będzie wiedział, czy mikro­kli­mat w domu jest odpowiedni.

Wbudo­wany akce­le­ro­metr (sprzęt służący do pomia­rów przy­spie­sze­nia kąto­wego i linio­wego) ostrzeże alarmem, jeśli ktoś zamie­rza prze­nieść czujnik z wyzna­czo­nego miejsca. Mogą to być zarówno niegrzeczne dzieci, jak i intruz przy­glą­da­jący się domowi. Ponadto czujnik może służyć do śledze­nia osób wcho­dzą­cych do domu, a nawet moni­to­ro­wa­nia, jak długo tam prze­by­wają. Czujnik drzwi / okien fibaro należy do insta­la­cji inte­li­gent­nego domu, by chronić go przed wejściem, niepo­wo­ła­nych osób, kontro­lu­jąc otwie­ra­nie drzwi i okien, drzwi gara­żo­wych itp. Po otwar­ciu drzwi lub okna system alar­mowy natych­miast ostrzega o takim wtargnięciu.

Inne funkcje systemu alarmowego fibaro

Jednak nie tylko włamy­wa­cze stano­wią zagro­że­nie dla domu i jego miesz­kań­ców, alarm domowy może być również prze­zna­czony do wykry­wa­nia pożaru w pomiesz­cze­niu. System fibaro pozwala wykryć dym we wcze­snych stadiach pożaru, zanim pojawi się silny płomień. Po wykry­ciu dymu czujnik wyśle odpo­wiedni komu­ni­kat alarmu poża­ro­wego przez przewód alar­mowy. W tym samym czasie włączana jest wbudo­wana syrena dźwię­kowa. Ponie­waż niektóre mate­riały palą się bez dymu, równo­le­gły system wykry­wa­nia pożaru jest zinte­gro­wany z czuj­ni­kiem poprzez pomiar tempe­ra­tury. System inte­li­gent­nego domu wykrywa tempe­ra­turę otocze­nia, a gdy gwał­tow­nie wzro­śnie, diagno­zuje pożar, nawet, jeśli ilość dymu nie jest wystar­cza­jąca do urucho­mie­nia alarmu. Czułość czuj­nika dymu można ustawić tak, aby nie reago­wał na lekki dym, na przy­kład podczas gotowania.

Gniazdo systemu inte­li­gent­nego domu fibaro służy do włącza­nia i wyłą­cza­nia elek­trycz­nych urzą­dzeń gospo­dar­stwa domo­wego oraz moni­to­ro­wa­nia zużycia energii. Gniazdo w syste­mie alar­mo­wym nie wymaga wstęp­nej konfi­gu­ra­cji i jest prawie natych­miast gotowe do użycia. Inte­li­gentny dom wypo­sa­żony w takie gniazdo moni­to­ruje inten­syw­ność bieżą­cego zużycia energii, ostrze­ga­jąc o zbli­ża­niu się do dopusz­czal­nego poziomu maksy­mal­nego obcią­że­nia. Pozwala to ziden­ty­fi­ko­wać najbar­dziej ener­go­chłonne urzą­dze­nia elek­tryczne w domu i ogra­ni­czyć ich użycie. Ponadto gniazdo pomaga ziden­ty­fi­ko­wać wadliwe urzą­dze­nie i auto­ma­tycz­nie odłącza je od zasi­la­nia, aby zapo­biec zwarciom.

Fibaro, alarm bezprze­wo­dowy wykry­wa­nia wycie­ków wody, został zapro­jek­to­wany do wykry­wa­nia powodzi w pomiesz­cze­niach. System alar­mowy jest insta­lo­wany na podło­dze, a gdy woda dosta­nie się do urzą­dze­nia, styki są zamknięte i gene­ro­wane jest alarm. Czujnik może wysłać sygnał o niebez­pie­czeń­stwie zalania do central­nej jednostki steru­ją­cej, włączyć syrenę wewnętrzną lub zewnętrzną oraz zasy­gna­li­zo­wać sytu­ację awaryjną poprzez zmianę koloru podświe­tle­nia LED. System fibaro ma wodo­od­porną obudowę. Kiedy pomiesz­cze­nie jest zalane, czujnik nie tonie, ale unosi się w wodzie.

 


 
| ALARMY Komorniki | ALARMY Mosina | ALARMY Luboń | ALARMY Plewiska | ALARMY Puszczykowo |

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: