Jak dobrać najlepszy system dla inteligentnego domu? 

Jak dobrać najlepszy system dla inteligentnego domu? — Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami.

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


Co to takiego ten System Inteligentnego Domu?

Nowo­cze­sne i inno­wa­cyjne podej­ście do tech­no­logi sprawia, że nasze życie staje się prost­sze, bardziej intu­icyjne oraz przyjemniejsze.

Dzięki wyko­rzy­sta­niu odpo­wied­nich syste­mów możemy sprawić, że to tech­no­lo­gia za nas:

 • wykona czyn­no­ści stale powtarzane;
 • zadba o bezpie­czeń­stwo w naszym domu lub mieszkaniu;
 • sprawi, że rachunki za prąd, wodę czy gaz będą na najniż­szym poziomie.

Wybie­ra­jąc system warto spraw­dzić, które urzą­dze­nia ze sobą są kompa­ty­bilne oraz jak skom­pli­ko­wana jest ich inte­gra­cja. Warto też spraw­dzić, czy konkretne komendy mogą odpo­wia­dać za kilka zadań. Poszcze­gólne urzą­dze­nia mogą między innymi:

 • zasło­nić lub odsło­nić rolety w całym mieszkaniu;
 • dobrać odpo­wied­nią tempe­ra­turę w danym pomieszczeniu;
 • zadbać o nastrój w danym pokoju lub całym domu, poprzez odpo­wied­nie natę­że­nie oświetlenia;
 • nawod­nić trawnik w ogródku;
 • otwo­rzyć lub zamknąć bramę wjazdową.

Jakie wyróżniamy rodzaje Systemu Inteligentnego Domu?

 • bezprze­wo­dowy;
 • prze­wo­dowy.

Bezprze­wo­dowy system jest znacz­nie wygod­niej­szy i łatwiej­szy w montażu. Prze­wo­dowy jest dobrą opcją dopiero przy powsta­ją­cym budynku — gdyż niezbędne w tym przy­padku jest kucie ścian.

Jeden system potrafi obsłużyć:

↵ otwar­cie i zamknię­cie bramy wjaz­do­wej,   ↵ moni­to­ring całej posesji z zewnątrz i wewnątrz,  ↵ wszel­kie urzą­dze­nia alar­mowe,  ↵ wyre­gu­lo­wa­nie oświe­tle­nia w poje­dyn­czych pomiesz­cze­niach lub na całej posesji,  ↵ wyre­gu­lo­wa­nie ogrze­wa­nia,   ↵ zarzą­dza­nie całym sprzę­tem RTV,   ↵ włącze­nia i wyłą­cze­nia wody.

Czasem nie pamiętasz czy wyłączyłeś światło, żelazko lub ogrzewanie?

Jeden przy­cisk. którym możesz:

 • wyłą­czyć światło w całym mieszkaniu;
 • odłą­czyć zasi­la­nie prądu;
 • odłą­czyć gaz;
 • wyłą­czyć wodę;
 • zasło­nić lub odsło­nić rolety;
 • włączysz alarm;
 • włączysz moni­to­ring zewnętrzny i wewnętrzny;
 • zamkniesz lub otwo­rzysz bramę gara­żową i wjazdową.
 

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: