KAMERY ZEWNĘTRZNE

Zasto­so­wa­nie kamer zewnętrz­nych i ich wybór.

Kamery zewnętrzne to niewąt­pli­wie jeden z najbar­dziej istot­nych elemen­tów, skła­da­ją­cych się na cały systemu moni­to­ringu. W nie tak odle­głej prze­szło­ści popu­lar­no­ścią cieszyły się kamery czarno-białe, które już dzisiaj są prze­żyt­kiem. Obecnie w syste­mach moni­to­ringu wyko­rzy­sty­wane są wyso­kiej jakości kamery kolo­rowe z prze­twor­ni­kami CCD.

Co charak­te­ry­zuje nowo­cze­sne kamery zewnętrzne?

  • wysoka czułość;
  • dobra jakość obrazu.

Na popu­lar­no­ści zyskują również kamery zewnętrzne HD oraz kamery zewnętrzne IP, dzięki, którym możliwa jest reje­stra­cja obrazu z rozdziel­czo­ścią do kilku MPx.

Naszym zdaniem kamery zewnętrzne do moni­to­ringu to jeden z podsta­wo­wych, niezbęd­nych elemen­tów systemu dozoru wizyj­nego. Aby speł­niały w 100% swoją rolę, należy zwrócić uwagę na jakość kamery zewnętrz­nej oraz dopa­so­wa­nie do konkret­nego typu zasto­so­wa­nia. Dzięki odpo­wied­niemu dopa­so­wa­niu oraz prze­my­śla­nemu rozmiesz­cze­niu, uzyskamy skuteczne zabez­pie­cze­nie obiektu.

Jak wybrać kamery zewnętrzne do monitoringu?

Przy wyborze kamer zewnętrz­nych powin­ni­śmy pamię­tać, że para­me­try wybra­nych kamer do moni­to­ringu, powinny być zgodne przede wszyst­kim z warun­kami, w których będą praco­wać, jak i z tech­no­lo­gią, którą obsłu­guje reje­stra­tor do moni­to­ringu. Innymi słowy cały sprzęt powi­nien być ze sobą kompatybilny.

Na rynku możemy znaleźć kamery zewnętrzne do moni­to­ringu pracu­jące między innymi w tech­no­lo­giach: AHD, HD-CVI, HD-TVI i Kamery IP. W związku z czym, dopa­so­wa­nie do siebie sprzętu nie powinno być dla nikogo poważ­nym wyzwaniem.

Czym różnią się poszcze­gólne modele kamer zewnętrz­nych do monitoringu?

• rozdziel­czo­ścią (wyższa rozdziel­czość = większa jakość obrazu);
• kształ­tem (decy­du­jący o polu widze­nia oraz rodzaj montażu);
• obec­no­ścią tech­no­lo­gii IR (dzięki niej możliwe jest nagry­wa­nie wyraź­nego obrazu w ciemności).

Nie możesz zdecy­do­wać się na konkretne rozwią­za­nie? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: