Czy warto zautomatyzować bramę wjazdową?

Czy warto zautomatyzować bramę wjazdową?- Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

 


 

Auto­ma­ty­za­cja domu czy firmy ma wiele zalet. O ile na własnym podwórku to często kwestia wygody i oszczęd­no­ści czasu, o tyle w przed­się­bior­stwach może prze­kła­dać się na realne zyski. Czy to oznacza, że system auto­ma­tycz­nej bramy ma sens tylko w zakła­dzie pracy? Nie. Podczas gdy regu­lar­nie brakuje nam czasu, może on okazać się nieoce­nioną pomocą. Znacząco podnie­sie również wygodę użyt­ko­wa­nia bramy wjaz­do­wej.

System automatycznej bramy — jak to działa?

Brama auto­ma­tyczna to nic innego jak wrota otwie­rane za pomocą odpo­wied­nio dobra­nego siłow­nika. Syste­mowe rozwią­za­nia pozwa­lają założyć napędy do bram auto­ma­tycz­nych na wrota każdego rodzaju. Najpo­pu­lar­niej­szą opcją są siłow­niki śrubowe. Mecha­nizm ten otwiera bramę za pomocą specjal­nego ramie­nia. Moco­wany jest z jednej strony do skrzy­deł, a z drugiej do słupka podpo­ro­wego. Zasto­so­wa­nie takiego systemu zwykle wiąże się ze stosun­kowo małymi kosz­tami przy niskiej awaryjności. 

Innym wyjściem jest zasto­so­wa­nie siłow­nika do bram prze­suw­nych. Mecha­nizm ten zajmuje jeszcze mniej miejsca i jest prosty w montażu. Stosuje się go wszę­dzie tam, gdzie wrota otwie­rają się na szynie nośnej. W takim przy­padku auto­ma­tyka bram może zostać zamon­to­wana na zewnątrz już istnie­ją­cego systemu lub zinte­gro­wana i zamon­to­wana wewnątrz słupka nośnego. Insta­la­cję pierw­szego z rozwią­zań można prze­pro­wa­dzić samo­dziel­nie. Drugi z kolei wymaga zakupu gotowej insta­la­cji wraz z bramą. 

Brama automatyczna — wygoda użytkowania

Otwie­ra­nie bramy za pomocą przy­ci­sku czy pilota okazuje się bezcenne, kiedy na dworze pada deszcz, leży śnieg czy zwyczaj­nie w świecie nie chcemy się ubierać, aby otwo­rzyć wjazdu dla gości. Produ­cenci poszcze­gól­nych rozwią­zań prze­ści­gają się w uspraw­nia­niu części do bram auto­ma­tycz­nych tak, aby zwięk­szyć wartość użyt­kową i funk­cjo­nalną napędów do bram auto­ma­tycz­nych. Dzięki temu, bramy można zapro­gra­mo­wać, aby auto­ma­tycz­nie zamy­kały się po upływie wyzna­czo­nego czasu. Ciekawą opcją jest też funkcja “furtki”, tzn. częścio­wego otwarcia. 

Aktu­al­nie system auto­ma­tycz­nej bramy jest dobrze zabez­pie­czony przed warun­kami atmos­fe­rycz­nymi, dzięki czemu nieczę­sto zdarzają się uszko­dze­nia i awarie. Wyma­ga­jącą wymiany część do bram auto­ma­tycz­nych zwykle nietrudno otrzy­mać w korzyst­nej cenie. W razie niedo­boru energii w prosty sposób można przejść na stero­wa­nie ręczne. Zasta­na­wia­jąc się nad odpo­wie­dzią na pytanie czy warto zauto­ma­ty­zo­wać bramę wjaz­dową, należy zatem najpierw obli­czyć koszty. Jeśli istnieją możli­wo­ści finan­sowe, to z inwe­sty­cji powin­ni­śmy być zado­wo­leni. Trzeba przy tym pamię­tać, aby dobrać odpo­wiedni rodzaj systemu, albo popro­sić o to fachowców.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: