Jak dobrać odpowiedni napęd do bramy skrzydłowej?

Jak dobrać odpowiedni napęd do bramy skrzydłowej?- Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

 


 

W więk­szo­ści bram, zarówno na prywat­nych pose­sjach jak i obsza­rach prze­my­sło­wych, stoso­wane są konstruk­cje skrzy­dłowe. W związku z tym wiele osób staje przed zada­niem wyboru odpo­wied­niego do nich napędu. Podpo­wia­damy, na jakie kryte­ria najle­piej zwrócić uwagę. 

Automatyka bram skrzydłowych — wybierz dobrze

Na rynku dostęp­nych jest wiele rodza­jów bram skrzy­dło­wych. Ta mnogość nie ułatwia wyboru a warto zdawać sobie sprawę z tego, że niewła­ści­wie dobrany napęd może być nie tylko mało wydajny, ale wręcz w ogóle nie działać. Właśnie dlatego jeszcze przed zakupem powin­ni­śmy dokład­nie prze­ana­li­zo­wać para­me­try bramy, aby wybrana przez nas auto­ma­tyka bram dobrze speł­niała swoje zadanie. 

Napęd do bramy skrzydłowej — na co zwrócić uwagę? 

Już na samym początku warto dobrze prze­ana­li­zo­wać para­me­try posia­da­nej przez nas bramy skrzy­dło­wej. Zwróćmy uwagę na liczbę i długość skrzy­deł, a także na ciężar bramy, sposób jej montażu i użytkowanie. 

Liczba skrzy­deł jest abso­lut­nie podsta­wo­wym para­me­trem, ponie­waż w zależ­no­ści od niej wybie­rzemy odpo­wied­nio rozbu­do­wany napęd bramy auto­ma­tycz­nej. Wybrany przez nas siłow­nik musi być także rozpa­trzony pod kątem długo­ści skrzy­dła. Podsta­wowe modele radzą sobie z około metro­wymi skrzy­dłami, a więc im są one dłuższe tym mocniej­szego i trwal­szego napędu będziemy potrze­bo­wać. Istotny jest także ciężar skrzy­deł. Każdy zestaw napędów jest opisany pod kątem tego, jaki ciężar bramy może udźwi­gnąć. Zadbajmy o to, aby nasz napęd posia­dał 20 — 25% zapasu — wówczas uzyskamy pewność, że nie dojdzie do prze­cią­że­nia i awarii. 

Istot­nym kryte­rium jest także to, w jaki sposób została zamon­to­wana nasza brama skrzy­dłowa. Niektóre z nich mogą bowiem utrud­niać zamon­to­wa­nie odpo­wied­niej auto­ma­tyki. Na szczę­ście produ­cenci coraz częściej wycho­dzą nam naprze­ciw i propo­nują nawet najbar­dziej niety­powe rozwią­za­nia, takie jak na przy­kład siłow­niki o montażu podziem­nym. Zwróćmy także uwagę na odle­głość zawiasu od krawę­dzi słupka. Jest to istotne w kontek­ście tego, że inne napędy stoso­wane są na wąskie słupki, a inne na szero­kie. Na koniec warto zasta­no­wić się jak często i inten­syw­nie nasza brama jest użyt­ko­wana. Im częściej z niej korzy­stamy, tym bardziej trwały i mocny napęd powi­nien być w niej zastosowany. 

Wybór odpo­wied­niego napędu do bramy auto­ma­tycz­nej na co dzień ułatwiany jest przez samych produ­cen­tów. Zwykle bardzo dokład­nie opisują oni wszyst­kie para­me­try swoich syste­mów, dlatego wybór napędu nie powi­nien być trudny. Jeżeli jednak mamy wątpli­wo­ści, warto skon­sul­to­wać się ze specjalistą. 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: