AUTOMATYKA BRAM Plewiska 

Co oferu­jemy z zakresu auto­ma­tyki bram?

Auto­ma­tyczna brama to obecnie “must have”. To nie tylko ładny efekt wizu­alny. Auto­ma­tyczna brama zapew­nia przede wszyst­kim nieoce­niony komfort wjazdu oraz wyjazdu. Dzięki niej nie będziesz musiał tracić czasu na wycho­dze­nie oraz wcho­dze­nie do samo­chodu podczas każdo­ra­zo­wego wyjazdu i przy­jazdu do domu. Koniec z moknięciem!

Auto­ma­tyczne systemy otwie­ra­nia oraz zamy­ka­nia bram powoli stają się stan­dar­dem. Są niezwy­kle nowo­cze­sne, a zarazem znacząco podno­szą poziom bezpie­czeń­stwa. Między innymi poprzez zapew­nie­nie lepszej kontroli dostępu do własnej posesji.

Dlaczego warto wybrać naszą ofertę auto­ma­tyki bram?

  • Propo­no­wane przez nas produkty są najwyż­szej jakości. Wyłącz­nie od spraw­dzo­nych, najlep­szych producentów.
  • Służymy radą przy wyborze akce­so­riów. Pomo­żemy dobrać tak poszcze­gólne elementy abyś był w pełni zado­wo­lony i z ceny i z jakości.
  • Nasze doświad­cze­nie oraz wiedza to gwaran­cja dla ideal­nie wyko­na­nej insta­la­cji bramy.
  • Świad­czymy usługi insta­la­cji auto­ma­tycz­nych bram w konku­ren­cyj­nych, przy­stęp­nych cenach.

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpowiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

 

| AUTOMATYKA BRAM Komor­niki | AUTOMATYKA BRAM Luboń | AUTOMATYKA BRAM MosinaAUTOMATYKA BRAM Plewi­skaAUTOMATYKA BRAM Pusz­czy­kowo

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: