ALARMY Pusz­czy­kowo

Zasto­so­wa­nie alarmów i zasady wyboru.

Alarm to narzę­dzie, którego bezpo­śred­nim zada­niem jest zapew­nie­nie poczu­cia bezpie­czeń­stwa oraz komfortu. System alar­mowy infor­muje nas, w sytu­acji, gdy na naszym terenie doszło do włama­nia. System alar­mowy dobie­rany jest indy­wi­du­al­nie do każdego obiektu. Montaż alarmu powi­nien być wyko­ny­wany tylko i wyłącz­nie przez osobę wyspe­cja­li­zo­waną w takich zada­niach.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem i wiedzą dlatego też dosko­nale zdajemy sobie sprawę z faktu, jak ważna jest jakość syste­mów alar­mo­wych. Z tego względu w naszej ofercie znaj­dzie­cie wyłącz­nie systemy alar­mowe reno­mo­wa­nych firm.

W jaki sposób alarm infor­muje nas o niebez­pie­czeń­stwie?

System alar­mowy infor­muje nas za pośred­nic­twem:

 • sygna­li­za­cji optyczno – akustyczna — syrena wyje oraz świecą się światła;
 • smsa, który zostaje wysłany na nasz telefon.

Jakie są rodzaje syste­mów alar­mo­wych?

1. systemy alar­mowe

 • analo­gowe
 • IP
 • Full HD

2. system alar­mowy

 • bezprze­wo­dowy
 • prze­wo­dowy

Co wchodzi w skład systemu alar­mo­wego?

 • sygna­li­za­tor zewnętrzny
 • sygna­li­za­tor wewnętrzny i
 • mani­pu­la­tor LCD/LED
 • pilot
 • czujnik (wody, dymu, gazu, ruchu)
 • obudowa

Masz problem z wyborem? Zapra­szamy do kontaktu! Z przy­jem­no­ścią dobie­rzemy i zamon­tu­jemy taki pakiet, które będzie dla Ciebie najbar­dziej odpo­wiedni.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem role­tami.

| ALARMY Komor­niki | ALARMY Mosina | ALARMY Luboń | ALARMY Plewi­ska | ALARMY Pusz­czy­kowo |

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: