Zdalne sterowanie oświetleniem

Zdalne stero­wa­nie oświe­tle­niem — Euro-Nort

-Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 

Inte­li­gentne miesz­ka­nie, a raczej inte­li­gentny dom to zwrot, który powoli wchodzi do naszego codzien­nego języka. Czym jest Smart Home? To nazwa okre­śla­jąca zbiór wszyst­kich syste­mów oraz urzą­dzeń prze­zna­czo­nych do domowej auto­ma­tyki. Inte­li­gentne miesz­ka­nie toczy “dialog” z domow­ni­kami, odpo­wiada na ich pole­ce­nia i wyko­nuje ich rozkazy. 

Abso­lut­nie niezbęd­nym narzę­dziem, które warun­kuje obsługę inte­li­gent­nego miesz­ka­nia jest Inter­net Rzeczy oparty na koope­ra­cji przed­mio­tów włączo­nych do sieci, które zdolne są do komu­ni­ka­cji pomię­dzy sobą oraz komu­ni­ka­cji z użyt­kow­ni­kami. Najprost­szym komu­ni­ka­to­rem jest choćby smart­fon, za pomocą którego można zdalnie regu­lo­wać wiele podsta­wo­wych funkcji miesz­ka­nia, może on choćby przejąć stero­wa­nie oświe­tle­niem, włączać i wyłą­czać urzą­dze­nia agd, otwie­rać dostęp do moni­to­ringu, włączać muzykę czy ogrze­wa­nie a wszystko zdalnie i z odległości. 

Sterowanie oświetleniem

Jedną z niezwy­kle przy­dat­nych funkcji inte­li­gent­nego miesz­ka­nia jest zdalne stero­wa­nie oświe­tle­niem. I chociaż choćby w trosce o zużycie energii dążymy do jej oszczę­dza­nia, co oznacza, że urucha­miamy oświe­tle­nie tylko wtedy, gdy jest ono nam bezpo­śred­nio potrzebne, nie znaczy, że nie szukamy rozwią­zań, które uspraw­nią i przy­spie­szą funkcje domowej automatyki. 

Czego możemy ocze­ki­wać od funkcji stero­wa­nia oświe­tle­niem? Choćby jedno­cze­snego wyłą­cza­nia światła w całym miesz­ka­niu wyłącz­nie jednym przy­ci­skiem. Wycho­dząc z domu, jednym palcem gasimy światło jedno­cze­śnie we wszyst­kich pomiesz­cze­niach. Będzie to szcze­gól­nie przy­datne wówczas, gdy opusz­czamy miesz­ka­nie na dłuższy czas. Z łatwo­ścią elimi­nu­jemy powra­ca­jące wątpli­wo­ści co do kolej­nych punktów świetlnych. 

Pilot steru­jący oświe­tle­niem i natę­że­niem światła nieza­leż­nie dla każdego źródła to bezpie­czeń­stwo poru­sza­nia się domow­ni­ków i wygoda. Panele steru­jące można również wyko­rzy­stać do włącza­nia świateł w ogro­dzie, czy na ścieżce dojścia do domu, choćby w połą­cze­niu z alarmem lub nieza­leż­nie od niego. 

System Fibaro

Wyższy stop­nień wtajem­ni­cze­nia domowej auto­ma­tyki i inte­li­gent­nego miesz­ka­nia dostar­cza system Fibaro oparty na tech­no­lo­gii stero­wa­nia głoso­wego funk­cjami domu, czuj­ni­kach ruchu lub zdalnym stero­wa­niu za pomocą apli­ka­cji w tele­fo­nie. Dzięki niej można wyłą­czyć lub włączyć światło w dowol­nym pomiesz­cze­niu z każdego punku w domu. Wyko­rzy­stu­jąc czuj­niki ruchu z kolei, włączamy i wyłą­czamy światło bez użycia rąk. Ono samo, w dokład­nie okre­ślo­nym czasie rozświe­tli pomiesz­cze­nie, do którego właśnie wcho­dzimy. To niezwy­kle przy­datna funkcja, szcze­gól­nie nocą, komfor­towa, gdy w domu są małe dzieci czy osoby starsze. 

System Fibaro pozwala również na zdalne włącza­nie alarmu przy jedno­cze­snym wyłą­cze­niu wszyst­kich świateł, również tych na zewnątrz. A dla osób szcze­gól­nie uczu­lo­nych na bezpie­czeń­stwo posiada funkcję zdal­nego, na odle­głość, włącza­nia świateł w dowol­nym pomiesz­cze­niu. Gdy nasza obec­ność prze­ciąga się do zmroku lub opusz­czamy miesz­ka­nie na jakiś czas, system urucha­mia w wybra­nych porach oświe­tle­nie domu czy wewnętrz­nych pomiesz­czeń imitu­jąc obec­ność domowników. 

 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: