System alarmowy w domu - czy warto w niego inwestować

System alarmowy w domu — czy warto w niego inwestować? 

- Euro-Nort

 

Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Roletami

Poznań || Obor­niki || Szamo­tuły || Grodzisk Wiel­ko­pol­ski || Środa Wiel­ko­pol­ska || Komor­niki || Luboń || Mosina || Plewi­ska || Puszczykowo


System alar­mowy jest syste­mem urzą­dzeń, które mają za zadanie współ­grać ze sobą w celu ochrony budynku. Często montaż alarmu to wysoki koszt, a brak nieprzy­jem­nych doświad­czeń z włamy­wa­czami powo­duje, że wiele osób rezy­gnuje z inwe­sty­cji w alarm domowy. Czy warto założyć system alar­mowy i na co zwrócić uwagę?

Włamanie oraz rozbój 

Najczę­ściej zdarza się włama­nie do pustego domu, wtedy gdy domow­nicy wyjeż­dżają na dłuższe wakacje albo są w pracy. Zaawan­so­wane alarmy domowe nie tylko infor­mują o włama­niu, ale także o próbie włama­nia. Nato­miast w połą­cze­niu z inte­li­gent­nym syste­mem domu, może nawet symu­lo­wać obec­ność domow­ni­ków, np. włącza­jąc różne lampy.

Innym, równie częstym zjawi­skiem jest rozbój. Włamy­wacz może się pomylić i zastać w miesz­ka­niu domow­ni­ków. Taka sytu­acja jest wysoce niebez­pieczna, ponie­waż nie da się prze­wi­dzieć jak w takiej sytu­acji zachowa się włamy­wacz. Systemy alar­mowe do domu pozwa­lają uniknąć takiej sytu­acji, prze­no­sząc ochronną sferę przed dom. Dzięki temu włamy­wacz zostaje znie­chę­cony, zanim dosta­nie się do domu.

Alarm do domu jest również przy­datny w przy­padku pożaru, który może wybuch­nąć nie tylko w sezonie zimowym, gdy miesz­ka­nia są dogrze­wane różnymi piecy­kami. Zdarza się, że wystar­czy niewiel­kie zwarcie insta­la­cji albo mała świeczka zapachowa.

Czy warto w domu założyć alarm?

Czasem wydaje się, że miesz­ka­nie na spokoj­nym osiedlu zwalnia z koniecz­no­ści insta­la­cji alar­mo­wej. Jednak włamy­wa­cze są bardzo prze­bie­gli i nawet jeśli osoby nie opusz­czają swojego domu na zbyt długo, znajdą sposób żeby się włamać. Czasem wystar­czy wybrać się na poga­wędkę do sąsiadki, aby po powro­cie niemile się zasko­czyć. Włamy­wa­cze to bardzo dobrzy obser­wa­to­rzy i nawet opusz­czone przez cały dzień rolety, mogą być dla nich znakiem, że dom jest pusty. Aby zapew­nić sobie maksi­mum bezpie­czeń­stwa, które jest na wagę złota, warto zain­we­sto­wać w wyso­kiej jakości alarm domowy.

Do głów­nych zalet alarmu można zaliczyć:

  • sygna­li­za­cja dźwię­kowa, która ma na celu zarówno poin­for­mo­wa­nie właści­cieli nieru­cho­mo­ści, jak i odstra­sze­nie włamywacza,
  • możli­wość objęcia moni­to­rin­giem całego obszaru domu lub mieszkania,
  • w sytu­acji, gdy alarm zosta­nie zain­sta­lo­wany przez ochro­niar­ską firmę, włącze­nie się alarmu jest równo­znaczne z inter­wen­cją patrolu firmy.

Warto wybie­rać systemy alar­mowe naszej firmy, gdyż oferu­jemy produkty wyso­kiej jakości. To pewność i gwaran­cja, że alarm do miesz­ka­nia nigdy nie zawie­dzie i zawsze zare­aguje w odpo­wied­nim momen­cie. Ewen­tu­alny serwis alarmu najle­piej zosta­wić profe­sjo­nal­nej firmie, która ma odpo­wied­nią wiedzę i doświad­cze­nie w tej materii.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: