Sterowanie roletami

Sterowanie roletami — Euro-Nort

-Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 

Chyba każdemu marzy się takie miesz­ka­nie lub taki dom, który całko­wi­cie spełnia jego ocze­ki­wa­nia i potrzeby. Najważ­niej­sze jest, aby w domu miesz­kało się wygod­nie i komfor­towo. Warto zatem zasta­no­wić się nad insta­la­cją, która niezwy­kle pozy­tywny wpływ na komfort miesz­ka­nia. Mowa tu o auto­ma­tycz­nym stero­wa­niu roletami.

Automatyczne rolety

Stero­wa­nie role­tami to insta­la­cja, która polega na zasła­nia­niu i odsła­nia­niu rolet za pomocą fal radio­wych. Co ważne, taki system zamon­to­wać można w pomiesz­cze­niach, które są już wykoń­czone oraz zatyn­ko­wane. Oznacza to, że nie ma koniecz­no­ści poło­że­nia dodat­ko­wego okablo­wa­nia, co często mogłoby się łączyć z koniecz­no­ścią prze­bi­ja­nia się przez ścianę w celu dosta­nia się do prze­wo­dów, które w ścianie się już znaj­dują. Zdalne stero­wa­nie role­tami możliwe jest w niemal każdym budynku, zarówno w miesz­ka­niach, czy domach.

Sterowanie roletami we własnym domu

Do stero­wa­nia role­tami służy specjalny pilot. Nie różni się on niczym od innych pilotów i jest łatwy oraz intu­icyjny w obsłu­dze. Za jego pomocą domow­nik może dowol­nie zmienić poło­że­nie rolet. Jest to niezwy­kle wygodne rozwią­za­nie zwłasz­cza wieczo­rami, kiedy domow­nicy odpo­czy­wają i relak­sują się już w salonie na kanapie. Użycie pilota pozwala na zasło­nię­cie rolek bez koniecz­no­ści wsta­wa­nia i robie­nia tego ręcznie. Dziś coraz popu­lar­niej­sze są rozwią­za­nia, które ogólnie okre­ślić można jako inte­li­gentny dom. Dotyczy to również stero­wa­nia role­tami. Jest to bowiem możliwe także przy użyciu zwykłego smart­pho­ne’a. Takie rozwią­za­nie jest jeszcze bardziej komfor­towe, gdyż telefon zwykle ma się przy sobie. To bardzo wygodne rozwią­za­nie także dla tych osób, które pracują w domu przy kompu­te­rze. Pada­jące promie­nie słoneczne na ekran moni­tora to dość częsta sytu­acja. Zdalne stero­wa­nie role­tami pozwala na rozwią­za­nie tego problemu za pomocą jednego przycisku.

Systemy automatyzacji domu

Aby jeden dom naprawdę był inte­li­genty, warto jest skorzy­stać z dobrego i reno­mo­wa­nego systemu służą­cego do auto­ma­ty­za­cji. Przy­kła­dem może być tu system Fibaro. Insta­la­cja sprawia, iż codzienne miesz­ka­nie we własnym domu staje się dużo bardziej komfor­towe. Można powie­dzieć, iż system po prostu ułatwia życie. System pozwala wyrę­czyć domow­ni­ków w wielu czyn­no­ściach, które do tej pory musiały być wyko­ny­wane ręcznie. I nie jest to tylko stero­wa­nie role­tami, ale także wiele innych. Warto podkre­ślić, że system inte­li­gent­nego domu ma również bardzo duży wpływ na bezpie­czeń­stwo domow­ni­ków. Dzięki niemu możliwe jest stero­wa­nie różnego rodzaju urzą­dze­niami, które mają chronić domow­ni­ków przed pożarem, włama­niem czy nawet ewen­tu­al­nym zala­niem domu.

 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: