Kiedy warto montować kamery w domu?

Kiedy warto montować kamery w domu? - Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

 


 

Moni­to­ring jest jednym z popu­lar­niej­szych sposo­bów na zabez­pie­cze­nie danego obszaru. Znaj­duje on zasto­so­wa­nie nie tylko do ochrony i kontroli dużych obiek­tów handlo­wych czy placó­wek banko­wych, ale również wyko­rzy­sty­wany jest do zabez­pie­cze­nia domu. Kiedy więc przy­dają się kamery w domo­stwach i na co zwrócić uwagę podczas ich zakupu?

Kiedy warto skorzystać z monitoringu?

Moni­to­ring najczę­ściej monto­wany jest w miesz­ka­niach osób zamoż­nych, które to są szcze­gól­nie nara­żone na wszel­kiej maści kradzieże i włama­nia. Stoso­wa­nie kamer jest w stanie skutecz­nie pokrzy­żo­wać plany złodziei. Oprócz samego moni­to­ringu warto mieć w zana­drzu ekipę ochro­nia­rzy, którzy w razie potrzeby będą interweniować.

Jednakże na ataki nara­żone są nie tylko osoby bardzo zamożne, ale również te ze śred­niej klasy społecz­nej, które także często posia­dają w miesz­ka­niu warto­ściowe przed­mioty czy gotówkę. Wszystko tak naprawdę uzależ­nione jest od tego czy faktycz­nie czujemy potrzebę kontroli. Jeśli tak, to faktycz­nie rozsąd­nie jest się zabez­pie­czyć, a przy tym spać spokojnie.

Jakie kamery wybrać?

Sam wybór kamer, a przede wszyst­kim ich jakość odgrywa spore znacze­nie. To w końcu one mają poten­cjal­nie chronić, a niejed­no­krot­nie to właśnie dobrej jakości nagra­nia pomogą policji w odna­le­zie­niu wino­wajcy. Pierw­szy z elemen­tów, któremu warto przyj­rzeć się nieco bliżej jest rozdziel­czość- to ona odpo­wiada za to jak wyraźny dosta­niemy obraz. Abso­lutne minimum stano­wią modele moni­to­ru­jące w rozdziel­czo­ści HD, zaś zaleca się wybór oferu­ją­cych rozdziel­czość FULL HD co na dziś dzień jest swoistym standardem.

Wraz z dostę­pem na żywo dobrze gdy w parze idzie możli­wość reje­stra­cji i zapisu obrazu co być może przyda się w sytu­acji, gdy faktycz­nie dojdzie do incy­dentu. Oprócz wyso­kiej rozdziel­czo­ści kamery powinny ofero­wać możli­wie jak najwię­cej klatek na sekundę. Już przy co najmniej 24 kl/s mamy podgląd jakby­śmy oglą­dali film.

Kamery w środku i na zewnątrz

Przy wyborze kamer należy mieć na uwadze środo­wi­sko, w którym będą się znaj­do­wać. Kamery zewnętrzne muszą być odporne na wszel­kiego rodzaju niesprzy­ja­jące warunki atmos­fe­ryczne i gene­ral­nie muszą być bardziej wytrzy­małe, gwaran­tu­jąc przy tym wodosz­czel­ność. Podob­nie sprawa wygląda w przy­padku moni­to­ringu w miesz­ka­niu. Kamery wewnętrzne najczę­ściej oferują te same możliwości.

Istotny element stanowi również montaż kamer. Powinny się one znaj­do­wać w miej­scach niewi­docz­nych na pierw­szy rzut oka. Pozwoli to po prostu złapać złodzieja na gorącym uczynku przy tym nie dopro­wa­dza­jąc do sytu­acji poten­cjal­nego ich uszkodzenia.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: