Jakie są różnice pomiędzy instalacją inteligentnego domu a standardowa instalacją elektryczną?

Jakie są różnice pomiędzy instalacją inteligentnego domu a standardowa instalacją elektryczną?- Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 

Insta­la­cja systemu inte­li­gent­nego domu to dosko­nałe rozwią­za­nie dla tych, którzy cenią sobie nowo­cze­sne rozwią­za­nia. Dzięki szero­kim możli­wo­ściom i łatwej obsłu­dze można sporo zaosz­czę­dzić, a przy tym bardzo ułatwić sobie życie.

Coraz więcej osób zadaje sobie pytanie czym różni się insta­la­cja inte­li­gent­nego domu od stan­dar­do­wej insta­la­cji elek­trycz­nej. System inte­li­gent­nego domu to całko­wi­cie zauto­ma­ty­zo­wany system obsługi insta­la­cji elek­trycz­nej w budynku miesz­kal­nym. Insta­la­cja działa dokład­nie tak, jak chce tego zarzą­dza­jący nią użyt­kow­nik. W odnie­sie­niu do trady­cyj­nej insta­la­cji elek­trycz­nej w tym przy­padku nie ma marno­wa­nia niepo­trzeb­nej ilości energii, a czło­wiek nad wszyst­kim panuje. W porów­na­niu do stan­dar­do­wej insta­la­cji to nowo­cze­sne rozwią­za­nie może przy­nieść jego użyt­kow­ni­kom nawet do 30% oszczęd­no­ści energii elek­trycz­nej i gazowej.

Dlaczego warto zainwestować w inteligentny dom?

W dobie nowo­cze­snych tech­no­lo­gii istnieje wiele możli­wo­ści, aby uspraw­nić nasze codzienne życie. Inte­li­gentny dom staje się coraz bardziej popu­larny. Głównie dlatego, że jest syste­mem ogrom­nie ułatwia­ją­cym życie a co równie ważne przy­ja­znym środo­wi­sku. Inte­li­gentny dom w wydatny sposób wpływa na obni­że­nie kosztów utrzy­ma­nia domu i zwięk­sza bezpie­czeń­stwo. Taki system można rozbu­do­wy­wać w dowolny sposób i dosto­so­wy­wać jego funkcje do indy­wi­du­al­nych potrzeb klien­tów. Co ważne, systemy nie są syste­mami skom­pli­ko­wa­nymi w obsłu­dze i każdy poradzi sobie z jego użyt­ko­wa­niem. Dodat­kowo, daje miesz­kań­com odro­binę luksusu. Zapewne z biegiem lat obecny luksus posia­da­nia sytemu inte­li­gent­nego domu zmieni się w prak­tyczną codzien­ność i prze­sta­nie to być rozwią­za­nie dla wąskiej grupy konsumentów.

Na czym opiera się system inteligentnego domu?

System inte­li­gent­nego domu opiera się na skoor­dy­no­wa­nej współ­pracy z czuj­ni­kami ruchu. Dzięki temu światła są włączane tylko wtedy, gdy zajdzie taka potrzeba, elimi­nu­jąc niepo­trzebne zużycie energii. Dodat­kowo, system może wspo­ma­gać dzia­ła­nie klima­ty­za­cji. Wyłą­czyć ją w momen­cie, gdy jeden z domow­ni­ków otworzy okno lub drzwi. Posiada funkcje oszczę­dza­nia energii i odłą­cza­nia od sieci elek­trycz­nej okre­ślo­nych urzą­dzeń lub zmniej­sza­nia natę­że­nia ogrze­wa­nia w pomiesz­cze­niach w chwili, kiedy domow­nicy prze­by­wają na urlopie.

Fibaro, czyli systemy przyszłości i elastyczne rozwiązania w jednym

System inte­li­gent­nego domu Fibaro to najno­wo­cze­śniej­szy auto­ma­tyczny system na rynku, który z łatwo­ścią można posze­rzać o nowe rozwią­za­nia, kiedy zajdzie taka potrzeba. Jest bezpieczny i wygodny w użyt­ko­wa­niu. Jedno­cze­śnie Fibaro jest syste­mem bardzo efek­tyw­nym, ponie­waż jest w stanie wymie­niać infor­ma­cje między poszcze­gól­nymi elemen­tami systemu, co uspraw­nia jego funkcjonowanie.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: