Od czego zacząć planując inteligentny dom?

Od czego zacząć planując inteligentny dom? — Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami.

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 Wybierz system łatwy w montażu, jak i w użyciu!

Fibaro to system intu­icyjny, prosty w obsłu­dze, bezin­wa­zyjny dający za to ogrom możli­wo­ści. Zanim wybie­rzesz system dopa­so­wany do Twoich potrzeb zasta­nów się:

 • w jak dużym stopniu chcesz zarzą­dzać danym obiek­tem (domem, miesz­ka­niem, biurem);
 • jak duży jest Twój budżet.

Z biegiem czasu możesz system rozbu­do­wy­wać. Na chwilę obecną za pośred­nic­twem systemu Fibaro możesz sterować:

 • oświe­tle­niem;
 • ogrze­wa­niem;
 • wenty­la­cją;
 • klima­ty­za­cją;
 • ogrodem;
 • role­tami okiennymi;
 • role­tami garażowymi;
 • insta­la­cją alarmową;
 • insta­la­cją antywłamaniową;
 • bramą wjaz­dową;
 • bramą gara­żową.

Auto­ma­ty­za­cja w całym domu, czy tylko w wybra­nych pomieszczeniach?

Zanim zaku­pisz system inte­li­gent­nego domu zasta­nów się, które z pomiesz­czeń powinny być w pełni zautomatyzowane.Na początku warto zain­we­sto­wać w montaż małych czuj­ni­ków Motion sensor. To czuj­niki, które infor­mują nas:

 • o tempe­ra­tu­rze w danym pomieszczeniu;
 •  o natę­że­niu światła;
 • o ruchu w danym pokoju.

W jaki sposób zarzą­dzać inte­li­gent­nym domem?

 • za pomocą apli­ka­cji w smartfonie;
 • za pomocą pilota.

Aby zarzą­dza­nie domem było łatwe i przy­jemne nasz sprzęt powi­nien być zinte­gro­wany z innymi urządzeniami.

 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

 Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: