Bezpieczny dom

Bezpieczny dom — Euro-Nort

-Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 

Współ­cze­sny dom dzięki najno­wo­cze­śniej­szym, inte­li­gent­nym rozwią­za­niom może być w naprawdę bezpieczny. Niektóre systemy spra­wiają, iż mamy pełną kontrolę nad tym, co dzieje się w nim pod naszą nieobec­ność, nawet jeśli prze­by­wamy w odle­gło­ści setek kilo­me­trów od niego. Jedną z tego typu propo­zy­cji na rynku jest System Fibaro, który zmienia nasze miesz­ka­nie w praw­dziwą twierdzę.

Inteligentny dom = bezpieczny dom

Wyko­rzy­sta­nie kilku rodza­jów zabez­pie­czeń, które można kontro­lo­wać i nadzo­ro­wać przy pomocy dedy­ko­wa­nej ku temu apli­ka­cji to jeden z najsku­tecz­niej­szych sposo­bów na uchro­nie­nie domu przed niebez­pie­czeń­stwem. Wszystko to tworzy inte­li­gentny system, który dzia­ła­jąc w sposób niezwy­kle intu­icyjny jest dla nas prosty w obsłu­dze, ale przy tym niezwy­kle skuteczny. Do jego elemen­tów należą m.in: kamery zewnętrzne, czujnik ruchu czy alarm. Są to urzą­dze­nia, które wykryją każdy najmniej­szy ruch i niespe­cy­ficzną sytu­ację, którą dzięki apli­ka­cji będziemy mogli sami ocenić i podjąć decyzję co do dalszych kroków. W przy­padku nagłego wtar­gnię­cia do środka niepo­żą­da­nych gości dźwię­kowy sygnał alar­mowy wraz z włącze­niem oświe­tle­nia skutecz­nie ich odstra­szy jeszcze przed poja­wie­niem się odpo­wied­nich służb. Dodat­kowe narzę­dzia takie jak: kamery wewnętrzne czy auto­ma­tyczna brama spra­wiają, iż masz pewność co do zabez­pie­cze­nia swojej prywat­no­ści. Dodat­kowa funkcja — auto­ma­tyczne stero­wa­nie oświe­tle­niem — pozwala na symu­lo­wa­nie obec­no­ści domow­ni­ków w domu w trakcie dłuż­szego wyjazdu czy wakacji. Co istotne System Fibaro jest dyskretny, przez co jeszcze bardziej skuteczny. Wyko­rzy­stu­jąc najno­wo­cze­śniej­sze tech­no­lo­gie gwaran­tuje ochronę naszego miesz­ka­nia 24 godziny na dobę, zarówno kiedy jeste­śmy na miejscu, jak i pod naszą nieobecność.

Funkcjonalność

Dzięki temu, iż system inte­li­gent­nego domu pozwala na połą­cze­nie kontroli każdej z funkcji (m.in. stero­wa­nie role­tamialarmkamery zewnętrzne i wewnętrzne czy czujnik ruchu) w jednej apli­ka­cji korzy­sta­nie z niego jest proste i nie wymaga specjal­nego przy­go­to­wa­nia. Dodat­kowo niektóre z wyko­rzy­sta­nych urzą­dzeń, jak auto­ma­tyczna brama czy stero­wa­nie oświe­tle­niem podwyż­szają jakość życia i ułatwiają codzienne funk­cjo­no­wa­nie. Dzięki zaawan­so­wa­nym tech­nicz­nie rozwią­za­niom czujemy się w naszym domu nie tylko w pełni bezpiecz­nie, ale także komfor­towo. To my, jednym klik­nię­ciem, jeste­śmy w stanie regu­lo­wać dostęp do naszej prywat­no­ści czy ilość nasło­necz­nie­nia w danym pomiesz­cze­niu. Liczba funkcji i możli­wo­ści, które propo­nuje System Fibaro jest impo­nu­jąca i zado­woli nawet najbar­dziej wyma­ga­ją­cych klientów.

Tylko dodat­kowe zabez­pie­cze­nia (kamery wewnętrzne i zewnętrzne, auto­ma­tyczna bramastero­wa­nie oświe­tle­niem i alarm) są w stanie zapew­nić skuteczną ochronę przed włama­niem czy znisz­cze­niem naszego domu. Dzięki inte­li­gent­nym, nowo­cze­snym syste­mom możemy poczuć się w nim naprawdę bezpiecz­nie i komfortowo.

 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: