Fibaro – idealny sprzęt dla bezpieczeństwa inteligentnego domu 

Fibaro – idealny sprzęt dla bezpieczeństwa inteligentnego domu — Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami.

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


Bezpieczeństwo — jak skutecznie o nie zadbać w Twoim domu?

Liczba kradzieży i włamań z roku na rok rośnie. Warto zain­we­sto­wać w naprawdę dobrą tech­no­lo­gie aby uchro­nić się przed tego typu niebez­pie­czeń­stwem.

W jaki sposób chroni Technologia Fibaro?

W co najle­piej wypo­sa­żyć swój dom:

 • w antyw­ła­ma­niowe rolety,
 • konkretne, solidne ogro­dze­nie;
 • mocne, solidne, odporne zabez­pie­cze­nia
 • inte­li­gentne czuj­niki, które ostrze­gają przed czadem, dymem, pożarem czy zala­niem.

Co zawiera system Fibaro?

 • Smoke sensor  — czyli czujnik dymu. Powi­nien być zamon­to­wany w każdym pomiesz­cze­niu. Czujnik urucho­mia się zawsze, gdy wyczuje dym. Inte­gru­jąc czujni z apli­ka­cja masz pewność, że poin­for­muje Cię o niebez­pie­czeń­stwie nawet wtedy, gdy nie będzie Cię w domu. Dzięki wyko­rzy­sta­niu inte­li­gent­nych wtyczek – wall plug —  zmie­rzysz poziom zużytej energii oraz dowiesz się, gdy urzą­dze­nia będą praco­wać niewła­ści­wie.
 • Flood sensor — gdy dojdzie to prze­cieku z winy pralki lub zmywarki czujnik w jednej chwili odłączy dopływ wody;
 • CO sensor – da sygnał, że w domu wycieka czad. Ponadto otworzy okna oraz włączy system wenty­la­cji.

Mieszkaj w domu, w którym możesz czuć się bezpiecznie

Fibaro to inno­wa­cyjny system bezpie­czeń­stwa. Jest nowo­cze­sną i intu­icyjna tech­no­lo­gią, łatwą zarówno w obsłu­dze, jak i zasto­so­wa­niu.  To Ty decy­du­jesz z ilu elemen­tów powi­nien się twój system składać.  Wybie­ra­jąc tą tech­no­lo­gie  zabez­pie­cze­nia domu, powi­nie­neś wziąć pod uwagę:

 •  w jakich sytu­acjach niezbędną jest Ci ochrona;
 • jak często wyjeż­dżasz;
 • w których miej­scach są słabe zabez­pie­cze­nia Twojej posesji;
 • które czuj­niki są Ci potrzebne;
 • gdzie te czuj­niki najle­piej zamon­to­wać;
 • czy inne osoby mają mieć dostęp, gdy Ciebie nie ma w domu

Zaufaj profe­sjo­nal­nym urzą­dze­niom. Wybie­raj mądrze i świa­do­mie! 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem role­tami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: