Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu

- Euro-Nort

 

Alarmy, Auto­ma­tyka bram, Kamery zewnę­trze, Kamery wewnętrzne, Stero­wa­nie Oświe­tle­niem, Stero­wa­nie Roletami

Poznań || Obor­niki || Szamo­tuły || Grodzisk Wiel­ko­pol­ski || Środa Wiel­ko­pol­ska || Komor­niki || Luboń || Mosina || Plewi­ska || Puszczykowo


 

Projekty Inte­li­gent­nych Domów stają się coraz popu­lar­niej­sze na obsza­rze naszego kraju. Polacy prze­ko­nują się jak duży wpływ ma tech­no­lo­gia na bezpie­czeń­stwo czy choćby stero­wa­nie podsta­wo­wymi czyn­no­ściami insta­la­cji miesz­czą­cych się w domu. Na rynku pojawia się coraz więcej propo­zy­cji syste­mów steru­ją­cych za pomocą tech­no­lo­gii domem. Który system wybrać? Na jakiej podsta­wie dokonać słusz­nego wyboru?

Jak dobrać inteligentny system?

Najważ­niej­szą kwestią podczas doboru inte­li­gent­nego systemu jest przede wszyst­kim analiza i osza­co­wa­nie własnych potrzeb. Okre­śle­nie indy­wi­du­al­nych wymagań pozwoli w szybki sposób skupić się na najbar­dziej przy­dat­nych funk­cjach. Jeśli inte­li­gentne opro­gra­mo­wa­nie domu to dla nas nowość, warto powołać się na opinie znajo­mych i porów­nać je z własnymi oczekiwaniami. 

Dobra­nie systemu jest również odpo­wie­dzią na zapo­trze­bo­wa­nie na inte­li­gentny dom. Obecnie najwięk­szą popu­lar­no­ścią cieszą się systemy bezprze­wo­dowe, ze względu na swoją uniwer­sal­ność i łatwe zasto­so­wa­nie w każdym typie domu, dlatego skupimy się na nich w przed­sta­wio­nym poniżej rankingu. 

Zestawienie producentów systemów dla Inteligentnego Domu — ranking

3). Smart Things — apli­ka­cja firmy Samsung, spraw­dza się w wysoko rozwi­nię­tych państwach, ponie­waż nie we wszyst­kich krajach wachlarz usług jest równie duży.

2). Delta Dore — fran­cu­ska propo­zy­cja opro­gra­mo­wa­nia dla Inte­li­gent­nego Domu. Zapo­cząt­ko­wała trend na auto­ma­ty­za­cję budynku, jednakże pod wzglę­dem tech­no­lo­gii wymaga korekty, gdyż opro­gra­mo­wa­nie czasami bywa wadliwe. 

1). Fibaro — system Fibaro tworzy harmo­nię z całą rodziną. Jego obsługa jest bardzo prosta, przy­sto­so­wana zarówno dla star­szych osób, jak i nasto­lat­ków. Z tej przy­czyny jest to system uniwer­salny, świet­nie dosto­so­wany do potrzeb każdego polskiego domu. Inte­li­gentny dom Fibaro będzie nie tylko chro­niony przed włama­niem, bądź innym niebez­pie­czeń­stwem, ale również może z powo­dze­niem speł­niać funkcję ogrod­nika, podle­wa­jąc regu­lar­nie rośliny. 

Podsumowanie — Fibaro Poznań 

System Fibaro to odpo­wiedź na potrzeby każdej rodziny. Nieza­wod­ność i wysoka jakość to słowa dobrze opisu­jące opro­gra­mo­wa­nie. Inte­li­gentny dom Fibaro może zostać zain­sta­lo­wany w już wykoń­czo­nym budynku. Aby dokonać insta­la­cji programu nie trzeba kłuć ścian i zakła­dać okablo­wa­nia. System pozwala na bezpieczne i szybkie podłą­cze­nie.. Jego insta­la­cja nie wymaga pomocy, można prze­pro­wa­dzić ją samo­dziel­nie. Inte­li­gentny dom stanowi odzwier­cie­dle­nie potrzeb nowo­cze­snej rodziny, której zależy na bezpieczeństwie.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: