Zasady działania paneli fotowoltaicznych

Zasady działania paneli fotowoltaicznych - Euro-Nort

- FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo


Jak działają panele i czym jest ogniwo fotowoltaiczne

Panele foto­wol­ta­iczne dzia­łają na zasa­dzie gene­ro­wa­nia prądu z energii, pocho­dzą­cej od słońca. Ogniwa foto­wol­ta­iczne są wytwo­rzone z krzemu. Oczy­wi­ście panele słoneczne bez zjawi­ska foto­wol­ta­icz­nego, nie miałyby możli­wo­ści wytwo­rze­nia prądu. Sama idea zjawi­ska foto­wol­ta­icz­nego polega przede wszyst­kim na tym, że w półprze­wod­niku zostaje wyge­ne­ro­wana siła elek­tro­mo­to­ryczna. Ta siła powo­duje następ­nie prze­kształ­ce­nie energii słonecz­nej w prąd stały. Wszystko oczy­wi­ście prze­biega w ogniach foto­wol­ta­icz­nych, w których to właśnie prze­miesz­czają się elek­trony w półprze­wod­niku ogniwa, co powo­duje różnice potencjałów.

Aby móc wyko­rzy­stać wytwo­rzony prąd z insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej na przy­kład do użycia go w domo­wych warun­kach, będzie potrzebne użycie specjal­nego inwer­tera. Urzą­dze­nie to pozwoli na prze­kształ­ce­nie prądu stałego w prąd zmienny nada­jący się do zasto­so­wań domo­wych czy też firmo­wych, produk­cyj­nych itp. Taki prąd znaj­duję się w naszych gniazdkach.

Moduł a panel?

Moduł foto­wol­ta­iczny zwany również panelem słonecz­nym to głównie układ szere­gowo lu szere­gowo-równo­le­gle połą­czo­nych ze sobą ogniw słonecz­nych. Wartość wytwo­rzo­nego napię­cia dla jednego ogniwa nie prze­kra­cza 0,6 Volt. Nato­miast moc takiego poje­dyn­czego ogniwa wynosi od 1 do 2 Wat.

Łącząc poje­dyn­cze ogniwa słoneczne w moduły, uzyskuje się w ten sposób większe napię­cie elektryczne.

Moduły czy też panele foto­wol­ta­iczne są kształtu prosto­kąta z reguły o wymia­rach 100 × 170 centy­me­trów. Wewnątrz ramy znaj­duję się przy­kryta specjal­nym szkłem warstwa ogniw właśnie wyko­nana z krzemu. Im jaśniej­sze szkło, tym lepiej absor­buje promie­nie słoneczne.

Jaki rodzaj instalacji wybrać?

Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna może być prze­zna­czona do użytku komer­cyj­nego, a także prywat­nego. Przede wszyst­kim powin­ni­śmy się skon­sul­to­wać z odpo­wied­nią firmą zajmu­jącą się tego typu rozwią­za­niami. Insta­la­cje foto­wol­ta­iczne muszą być prze­my­ślane i dosto­so­wane do różnego rodzaju miesz­kań, szcze­gól­nie tych premium.

Także warto przed wyborem insta­la­cji zwrócić uwagę na to, iż zapo­trze­bo­wa­nie na energię jest zróż­ni­co­wane pomię­dzy użyt­kow­ni­kami budyn­ków prze­my­sło­wych i prywat­nych. W takim wypadku foto­wol­ta­ika w domo­wych warun­kach jest potrzebna zale­d­wie kilku osobom, nato­miast w firmach z racji dużej ilości maszyn i pracow­ni­ków, będzie to większa ilość zapo­trze­bo­wa­nia na prąd. Budynki luksu­sowe to też inna kwestia użycia paneli foto­wol­ta­icz­nych. Mówimy tutaj więc o różnych zasto­so­wa­niach insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nych. Ogniwa foto­wol­ta­iczne zostaną zain­sta­lo­wane inaczej dla każdego rodzaju budynku.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: