Jak stworzyć inteligentny dom w mieszkaniu? 

Jak stworzyć inteligentny dom w mieszkaniu? - Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami.

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.


 

 Komfort, który zyskujesz dzięki nowoczesnej technologii — Inteligentny Dom

 

System inte­li­gent­nego domu dosko­nale spraw­dzi się również w miesz­ka­niu. Możemy wyko­rzy­stać go między innymi do:

 • stero­wa­nia role­tami;
 • kontro­lo­wa­nia oświe­tle­nia;
 • stero­wa­nia ogrze­wa­niem;
 • kontroli zużycia energii;
 • regu­lo­wa­nia systemu wenty­la­cji oraz klima­ty­za­cji.

Automatyzacja stałych czynności daje nam oszczędność czasu, energii oraz niesamowity komfort. Co zatem warto zautomatyzować?

 • ogrze­wa­nie — auto­ma­tyczne, inte­li­gentne. 
 • inte­li­gentne, auto­ma­tycz­nie dopa­so­wu­jące się natę­że­nie oświe­tle­nia;
 • gniazdka elek­tryczne, które w inte­li­gentny sposób dbają o nasze oszczęd­no­ści;
 • multi­room, zarzą­dza­nie RTV – indy­wi­du­al­nie dopa­so­wany sprzęt audio, TV oraz inne sprzęty multi­me­dialne;
 • zarzą­dza­nie sprzę­tem AGD — włącza­nie i wyłą­cza­nie pralki, zmywarki w dowol­nym momen­cie;
 • stero­wa­nie głosem;
 • lustro z wiado­mo­ściami;
 • inte­li­gentne zamy­ka­nie i otwie­ra­nie rolet lub żaluzji;
 • auto­ma­tyczne zasi­la­nie awaryjne;
 • mini­ka­mery zewnętrzne i wewnętrzne;
 • czuj­niki dymu;
 • czuj­niki zalania;
 • czuj­niki czadu.

 


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Pusz­czy­kowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mami, kame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem role­tami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

Euro-Nort
ul. Rydla 17 lok.1
62–030 Luboń

NIP: 7771043407
REG: 302672823

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

25 1090 1476 0000 0001 4407 4524

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospo­darki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewi­ska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: