Inteligentny dom - czym kierować się przy wyborze systemu inteligentnego domu?

Inteligentny dom. Czym kierować się przy wyborze systemu inteligentnego domu? — Euro-Nort

- Alarmy, Automatyka bram, Kamery zewnętrze, Kamery wewnętrzne, Sterowanie Oświetleniem, Sterowanie Roletami-

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo.

 


 

Inte­li­gentny dom to tech­no­lo­gia opie­ra­jąca się na zinte­gro­wa­nym syste­mie zarzą­dza­nia wszyst­kimi insta­la­cjami. W ostat­nim czasie inte­li­gentne domy znacz­nie zyskały na popu­lar­no­ści. Coraz więcej osób decy­duje się na montaż tej tech­no­lo­gii, chociażby ze względu na to, że gwaran­tuje nam podwyż­szony komfort codzien­nego życia. Decy­du­jąc się na system inte­li­gent­nego domu należy zwrócić uwagę na kilka niezwy­kle ważnych czynników.

Twoje potrzeby

Wbrew pozorom, zdecy­do­wa­nie się na system inte­li­gent­nego domu wcale nie wiąże się z koniecz­no­ścią kucia ścian. Istnieją systemy bezprze­wo­dowe, które ideal­nie spraw­dzą się w przy­padku osób, które zmie­niają lub planują zmie­niać miejsce zamiesz­ka­nia. Bez problemu można go ze sobą zabrać i korzy­stać w nowym miejscu. Warto przed zakupem systemu zasta­no­wić się, czy będziemy się prze­pro­wa­dzać — prze­wo­dowy system to rozwią­za­nie trwałe. Jeśli się wypro­wa­dzimy, system inte­li­gent­nego domu zosta­nie w danym budynku i nic z tym nie zrobimy. 

Inte­li­gentne domy dają nam dużo możli­wo­ści. Niektóre z nich, m.in. system Fibaro pozwala nam na spraw­dza­nie stanu urzą­dzeń i stero­wa­nie domem z dowol­nego miejsca na ziemi. Wszystko tak naprawdę zależy od naszych indy­wi­du­al­nych potrzeb — kupując system Fibaro, możemy czuć się bezpiecz­nie, komfor­towo i spokojnie.

Jakość

Inte­li­gentny dom powi­nien być syste­mem, który się spraw­dza i działa prawi­dłowo. Decy­du­jąc się na zakup tej tech­no­lo­gii, warto zwrócić uwagę przede wszyst­kim na jakość produktu, ale także na jego produ­centa. Dużą popu­lar­no­ścią cieszy się firma Fibaro, która oferuje m.in. bezprze­wo­dowy system inte­li­gent­nego domuFibaro współ­pra­cuje również z tech­no­lo­giami stero­wa­nia głoso­wego, dzięki czemu mamy naprawdę dużo możli­wo­ści. Zakup takiego systemu to poważna decyzja — warto więc zadbać o to, aby wszystko dzia­łało prawi­dłowo. Jest to inwe­sty­cja na długie lata.

Budżet

Dom inte­li­gentny nie jest tanim rozwią­za­niem. Nie da się więc ukryć, że decy­du­jąc się na jego zakup, głównym czyn­ni­kiem deter­mi­nu­ją­cym wybór konkret­nego systemu jest nasz budżet. Chociaż dom inte­li­gentny kusi nas wygodą i komfor­tem — kieszeń nieko­niecz­nie nam na to pozwala. Inte­li­gentne domy nie są czymś, na czym należy oszczę­dzać. Może się to wiązać jedynie z dodat­ko­wymi kosz­tami za naprawę i serwis systemu. Należy dobrze rozpla­no­wać inwe­sty­cję bądź regu­lar­nie odkła­dać pienią­dze, by móc w przy­szło­ści w pełni cieszyć się inte­li­gent­nym domem, który zapewni nam komfort, bezpie­czeń­stwo i spokój.


Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie Wiel­ko­pol­ski, głównie w miastach: Poznań, Obor­niki, Szamo­tuły, Grodzisk Wiel­ko­pol­ski, Środa Wiel­ko­pol­ska, Komor­niki, Mosina, Luboń, Plewi­ska, Puszczykowo.

Euro-Nort oferuje sprzęt i usługi zwią­zane z alar­mamikame­rami do moni­to­ringu zewnętrz­nymi, kame­rami do moni­to­ringu wewnętrz­nego, auto­ma­tyką bram, stero­wa­niem oświe­tle­niem oraz stero­wa­niem roletami.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: