Co to jest Fotowoltaika?

Co to jest Fotowoltaika?- Euro-Nort

- FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo


Foto­wol­ta­ika zyskuje coraz większą popu­lar­ność zwłasz­cza w dobie gdy możemy skorzy­stać z dofi­nan­so­wa­nia. W Polsce przez to na dachach ludzi coraz częściej widać panele słoneczne, które w ciągu dnia produ­kują energie elek­tryczną przy­ja­zną dla środowiska. 

Co to jest fotowoltaika?

Jest to dzie­dzina nauki oraz tech­niki, która zajmuje się prze­twa­rza­niem światła słonecz­nego na energię elek­tryczną, czyli mówiąc wprost wytwa­rza­niem prądu elek­trycz­nego z promie­nio­wa­nia słonecz­nego przy wyko­rzy­sta­niu zjawi­ska fotowoltaicznego. 

Do czego służy fotowoltaika?

W dzisiej­szych czasach ceny energii zależne są od zapasów mate­ria­ło­wych elek­trowni. Prze­waż­nie mate­ria­łem wyko­rzy­sty­wa­nym do produk­cji energii jest węgiel. Nic dziw­nego więc, że insta­la­cja foto­wol­ta­iczna zyskuje na popu­lar­no­ści. Osoby posia­da­jące panele słoneczne nie tylko korzy­stają z odna­wial­nego źródła energii, ale także mogą zaosz­czę­dzić prąd i zasilić dodat­kowe urzą­dze­nia zmniej­sza­jąc w ten sposób osta­teczną kwotę widnie­jącą na rachunku. 

Rodzaje ogniw fotowoltaicznych

  • Krzem mono­kry­sta­liczny — kupując insta­la­cje, która zbudo­wana jest z tego mate­riału mamy pewność, że zosta­nie prze­two­rzona jak najwięk­sza ilość promieni słonecz­nych na energię elek­tryczną. Jednak ma to także wpływ na cenę za prąd.
  • Krzem poli­kry­sta­liczny — nazy­wany także poli­krze­mem jest to poli­kry­sta­liczna postać krzemu o wyso­kiej czysto­ści. Jest on stoso­wany w foto­wol­ta­ice oraz jako suro­wiec do produk­cji krzemu monokrystalicznego. 
  • Krzem amor­ficzny — nie ma on postaci krysz­tału, przez co posiada wysoce chaotyczną struk­turę, która posiada wiele wad. Wpływa to na spraw­ność modłów, która wynosi zale­d­wie 9–14%. 

Jak działają panele fotowoltaiczne?

Ogniwa foto­wol­ta­iczne produk­cją energię  wtedy gdy pada na nie światło słoneczne. Promie­nie są tutaj stru­mie­niem cząste­czek, które posia­dają porcje energii. Energia ta dociera do ogniwa, a następ­nie insta­la­cje foto­wol­ta­iczne prze­ra­biają ją w prąd. 

Fotowoltaika korzyści 

  • Niże rachunki za prąd
  • Nieza­leż­ność od dostawcy prądu 
  • Łatwa konser­wa­cja paneli
  • Wytrzy­mała budowa paneli 

Jak obliczyć potrzebną moc paneli fotowoltaicznych? 

Jeśli chcemy szybko i łatwo dobrać moc by nasze panele foto­wol­ta­iczne dzia­łały z jak najlep­szą wydaj­no­ścią możemy skorzy­stać z kilku dostęp­nych wzorów. Kwota rachunku miesięcz­nego w zł * 12 miesięcy * 2 / produk­cja roczna z kW = moc insta­la­cji foto­wol­ta­icz­nej.  W przy­padku gdy więcej energii elek­trycz­nej zuży­wamy zimą powin­ni­śmy skorzy­stać ze wzoru kwota rachunku miesięcz­nego w zł * 12 * 2,1 / produk­cja roczna z kW = moc insta­la­cji fotowoltaicznej. 

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: