Budowa fotowoltaiki

Budowa Fotowoltaiki- Euro-Nort

- FOTOWOLTAIKA || PANELE SŁONECZNE || PANELE FOTOWOLTAICZNE || OGNIWA FOTOWOLTAICZNE

Poznań, Oborniki, Szamotuły, Grodzisk Wielkopolski, Środa Wielkopolska, Komorniki, Luboń, Mosina, Plewiska, Puszczykowo


Panele foto­wol­ta­iczne są w Polsce coraz bardziej popu­larną metodą taniego i ekolo­gicz­nego pozy­ski­wa­nia energii. Jednak sposób ich montażu oraz dzia­ła­nie nie są jeszcze wystar­cza­jąco szeroko znane. Posta­ramy się tu odpo­wie­dzieć na kilka podsta­wo­wych pytań w tym temacie.

Czym są panele słoneczne?

Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna to, najpro­ściej rzecz ujmując, nic innego jak zestaw paneli, które konwer­tują energię słoneczną i poprzez podłą­cze­nie do insta­la­cji elek­trycz­nej danego budynku, pozwa­lają na wyko­rzy­sta­nie tej energii zamiast energii elek­trycz­nej w takich kwestiach jak podgrze­wa­nie wody czy oświe­tle­nie domu. Panele, czyli inaczej ogniwa foto­wol­ta­iczne, prze­chwy­tują fotony docie­ra­jące do Ziemi ze Słońca i poprzez zawarty w sobie krzem, są w stanie zamie­nić je w prąd elek­tryczny, użyć go, albo zmaga­zy­no­wać (w zależ­no­ści od rodzaju insta­la­cji). Insta­la­cje foto­wol­ta­iczne to ekolo­giczny i przede wszyst­kim trwały sposób pozy­ski­wa­nia taniej energii, który może służyć nam przez długie lata.

Budowa oraz systemy połączeń ogniw

No dobrze, wiemy już, co to jest foto­wol­ta­ikaale jak to jest zbudo­wane? Z czym to się wiąże? Coraz częściej podró­żu­jąc przez Polskę, jeste­śmy w stanie zoba­czyć takie insta­la­cje na dachach domów. Skła­dają się one z modułów, które z kolei zbudo­wane są z poje­dyn­czych ogniw (foto­ogniw). Ogniwa te są zabez­pie­czone specjal­nymi szybami, które mają je chronić przed uszko­dze­niami mecha­nicz­nymi, które mogłyby nieko­rzyst­nie wpłynąć na ich wydaj­ność. Całość modułu umiesz­czona jest w ramie, zazwy­czaj wyko­na­nej z alumi­nium bądź stali. Poje­dyn­cze ogniwa tworzą moduł, a moduły tworzą “łańcuch”, który skon­stru­owany jest w taki sposób, żeby zmak­sy­ma­li­zo­wać efek­tyw­ność całej insta­la­cji. Brzmi to skom­pli­ko­wa­nie, ale w rzeczy­wi­sto­ści nie jest aż tak źle.

Panele fotowoltaiczne a środowisko

Nie ma co ukrywać, że panele słoneczne są jednym z najbar­dziej przy­dat­nych narzę­dzi, jakie stwo­rzyła dotąd ludz­kość w walce o dobro środo­wi­ska. Wresz­cie każdy z nas może na własny użytek wyko­rzy­sty­wać energię słoneczną, która dociera do naszej planety w każdej sekun­dzie. Niektó­rych może odstra­szać koszt, jaki niesie ze sobą insta­la­cja foto­wol­ta­iczna na samym początku, przy montażu. W przy­padku takich wątpli­wo­ści niezbi­tym argu­men­tem może być prosty do obli­cze­nia zysk, jaki będzie naszym udzia­łem przez lata jej użyt­ko­wa­nia. Pamię­tajmy jednak, że panele słoneczne to inwe­sty­cja nie tylko w naszą własną wygodę, ale i w dobro otacza­ją­cego nas świata. Naprawdę warto.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: