Profe­sjo­nalne oświe­tle­nie drogowe

Profesjonalne oświetlenie drogowe Grodzisk Wielkopolski

Jako specja­li­ści od tworze­nia różnego rodzaju insta­la­cji oświe­tle­nio­wych, jeste­śmy w stanie wykonać tego typu usługi również na dużą skalę! Nasza oferta montażu lamp i innych urzą­dzeń prze­zna­czona jest nie tylko do klien­tów prywat­nych, ale również rozma­itych insty­tu­cji. Tworzone przez nas projekty zawsze oparte są o wytyczne klienta, co gwaran­tuje mu całko­wite zado­wo­le­nie z efektów. 

Elek­tryka drogowa powinna składać się z trwa­łych elemen­tów. Słupy wyso­kiego napię­cia tworzymy zatem z najwyż­szej jakości mate­ria­łów, które zapo­bie­gają skutecz­nie awariom czy uszko­dze­niom. To one prze­cież decy­dują o całej insta­la­cji elek­trycz­nej — ważne, by linie wyso­kiego napię­cia były odpo­wied­nio zabez­pie­czone. Montaż lamp oraz całego oświe­tle­nia ulicz­nego nie trwa wcale długo — nasi specja­li­ści wyko­nują każde zlece­nie nie tylko rzetel­nie, ale również w ekspre­so­wym tempie!

Elektryka drogowa — zalety 

Nasza firma jest w stanie przy­go­to­wać projekt nowo­cze­snej elek­tryki drogo­wej, którą steruje się za pomocą fal radio­wych! To niezwy­kle popu­larne, a zarazem nowo­cze­sne rozwią­za­nie dla każdego, kto ceni sobie komfort i wygodę. Wystar­czy wybrać odpo­wied­nie do danej sytu­acji rozwią­za­nie, w czym chętnie pomo­żemy każdemu klientowi.

Zdalne stero­wa­nie słupami oświe­tle­nio­wymi odbywa się przy pomocy specjal­nych pilotów. Oświe­tle­nie uliczne można włączać lub wyłą­czać — bez koniecz­no­ści wycho­dze­nia z domu! Kontro­lery mają również opcję przy­ciem­nia­nia i rozja­śnia­nia. Taki system jest niezwy­kle prosty, zatem prak­tycz­nie każdy poradzi sobie z jego obsługą. 

Sterowanie oświetleniem drogowym

Jako firma o ogrom­nym doświad­cze­niu, jeste­śmy w stanie wyjść naprze­ciw potrze­bom nawet najbar­dziej wyma­ga­ją­cych klien­tów! Propo­nu­jemy inno­wa­cyjne rozwią­za­nia z zakresu elek­tryki drogowej. Możli­wość obsłu­gi­wa­nia oświe­tle­nia przy­do­mo­wego z kanapy jest nie tylko atrak­cyjna, ale również tania! Lampy uliczne są niezwy­kle ważnym elemen­tem każdego osiedla. Zapew­niają bezpie­czeń­stwo oraz widocz­ność dla każdego uczest­nika ruchu drogo­wego. Dzięki tworzo­nym przez nas syste­mom istnieje możli­wość plano­wa­nia włącza­nia oraz wyłą­cza­nia tego typu lamp

Montaż oświetlenia w Poznaniu

Jako Euro-Nort pracu­jemy już od wielu lat. Jeste­śmy grupą specja­li­stów, posia­da­ją­cych odpo­wied­nie wykształ­ce­nie, a przede wszyst­kim umie­jęt­no­ści na najwyż­szym pozio­mie. Oprócz projek­to­wa­nia dla klien­tów dosko­na­łych pod każdym wzglę­dem insta­la­cji oświe­tle­nio­wych, zajmu­jemy się również auto­ma­tyką bram wjaz­do­wych, a także kame­rami i alar­mami. Wszyst­kie te systemy służą przede wszyst­kim bezpie­czeń­stwu — podej­mu­jąc współ­pracę z nami każdy klient ma pewność, że jego posia­dłość będzie odpo­wied­nio zabezpieczona. 

Posia­damy bogatą ofertę usług, z których — z uwagi na naprawdę niskie ceny, które propo­nu­jemy — może skorzy­stać prak­tycz­nie każdy! Jeste­śmy w stanie zapla­no­wać oraz wykonać prace zgodnie z wytycz­nymi klienta. Co ważne, ma on również nieustanny wgląd w tworzone przez nas insta­la­cje, dzięki czemu może on doko­ny­wać niezbęd­nych według niego zmian. Wyko­nu­jąc który­kol­wiek z projek­tów korzy­stamy z najwyż­szej jakości mate­ria­łów. Spro­wa­dzamy je od orygi­nal­nych produ­cen­tów, dzięki czemu nie ulegają one awariom czy uszko­dze­niom. Stawiamy przede wszyst­kim na solid­ność i propo­nu­jemy swoim klien­tom jedynie najlep­sze z możli­wych rozwią­zań. Tworząc nowo­cze­sne insta­la­cje oświe­tle­niowe bierzemy pod uwagę nie tylko przy­stęp­ność cenową, ale również obowią­zu­jące trendy. Klient ma zatem pewność, że otrzyma od nas to, co najlepsze. 

 

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie miej­sco­wo­ści Grodzisk Wielkopolski.

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: