Foto­wol­ta­ika

Fotowoltaika Plewiska

Do dzisiaj dla wielu osób, energia elek­tryczna pocho­dząca ze słońca jest czymś niewyobrażalnym.

Foto­wol­ta­ika, to proces w którym energia elek­tryczna wytwa­rzana jest za pomocą, darmo­wych promieni słonecz­nych. Słońce jest trzecim co do wiel­ko­ści źródłem odna­wial­nym, z którego może pocho­dzić energia elek­tryczna, dlatego zain­te­re­so­wa­nie foto­wol­ta­iką, rośnie z każdym dniem. Panele foto­wol­ta­iczne wyko­rzy­sty­wane do pozy­ski­wa­nia energii słonecz­nej, mogą dostar­czyć zasi­la­nia wspo­ma­ga­ją­cego ogrze­wa­nie domu lub wody, ale również dzia­ła­nie lamp, parko­me­trów i sygna­li­za­cji drogo­wych, a także drob­nych urzą­dzeń typu zegarki lub kalku­la­tory. Panele słoneczne, to dosko­nałe rozwią­za­nie dla każdego, kto chce wspie­rać ekolo­gię i zatrzy­mać degra­da­cję środo­wi­ska, ponadto ideal­nie spraw­dzi się też u osób które chciałby zaosz­czę­dzić, na stale rosną­cych rachun­kach za prąd.

Gdzie wytwarza się energia elektryczna pochodząca ze słońca?

Pozy­ski­wa­nie energii elek­trycz­nej, to proces, który dzieli się na poszcze­gólne etapy. Jednym z podsta­wo­wych elemen­tów są ogniwa foto­wol­ta­iczne, które aby móc wytwa­rzać więcej energii, łączą się z modu­łami foto­wol­ta­icz­nymi, tworząc insta­la­cje foto­wol­ta­iczne. Ogniwo foto­wol­ta­iczne, to miejsce w którym zacho­dzi zjawi­sko, za sprawą którego energia pozy­skana ze słońca zamie­nia się na stały prąd. Ogniwa w wyniku dzia­ła­nia czyn­ni­ków zewnętrz­nych, takich jak promie­nio­wa­nie słoneczne lub tempe­ra­tura, prze­wo­dzą ładunek elek­tryczny, dzięki wyko­rzy­sta­niu do ich budowy mate­ria­łów półprze­wod­ni­ko­wych, takich jak np. krzem. Panele słoneczne, to grupa modułów zasi­la­jąca poje­dyn­czy falow­nik. Insta­la­cja foto­wol­ta­iczna monto­wana jest na budyn­kach lub grun­tach, za pomocą konstruk­cji wspor­czej, która sprawia, że zestaw foto­wol­ta­iczny jest przy­mo­co­wany bardzo stabilnie.

Fotowoltaika ceny

Co prawda począt­kowa inwe­sty­cja w insta­la­cję foto­wol­ta­iczna nie należy do najtań­szych, ale biorąc pod uwagę długie użyt­ko­wa­nie jest to bardziej ekono­miczne, niż zasto­so­wa­nie innych rozwią­zań, a dodat­kowo w chwili obecnej jest możli­wość skorzy­sta­nia z dopłat do zakupu. Energia elek­tryczna powstała ze słońca trafia do gniaz­dek w wyniku pewnego cyklu. Proces rozpo­czyna się od tego, że do falow­nika trafia prąd powstały w modu­łach, następ­nie zostaje on prze­kształ­cony w prąd zmienny, aby dosto­so­wać jego para­me­try do gniaz­dek, które znaj­dują się w budynku. Dodat­kowo falow­nik odpo­wie­dzialny jest za spra­wo­wa­nie kontroli nad proce­sami zacho­dzą­cymi w naszej przy­do­mo­wej małej elek­trowni. Co oznacza, że stale nadzo­ruje pracę i ilość potrzeb­nej i pozy­ski­wa­nej energii, a w przy­padku jakiej­kol­wiek awarii, wyłącza system nie dopusz­cza­jąc do jego całko­wi­tego uszko­dze­nia. Ponadto odpo­wiada za wszyst­kie dodat­kowe funkcje insta­la­cji, z których mogą korzy­stać użytkownicy.

Fotowoltaika opinie

Znaczna więk­szość z naszych klien­tów nie chcia­łaby wrócić do życia i rachun­ków sprzed zakupu zesta­wów foto­wol­ta­icz­nych. Panel słoneczny naszej firmy, cieszy się bardzo dobrymi opiniami wśród użyt­kow­ni­ków. W przy­padku niewy­ko­rzy­sta­nej energii, doko­ny­wane są pomiary dwukie­run­kowe prze­pływu prądu. Odbywa się to poprzez zlicza­nie energii elek­trycz­nej wypro­du­ko­wa­nej przez insta­la­cję, a także tej pobra­nej z sieci ener­ge­tycz­nej. Przy zakupie warto zwrócić uwagę, że każdy użyt­kow­nik gene­ruje inne zapo­trze­bo­wa­nie na prąd, dlatego może się zdarzyć, że system wytwo­rzy zbyt mało lub zbyt dużo energii elek­trycz­nej. Serdecz­nie zapra­szamy do skorzy­sta­nia z naszej oferty i ciesze­nia się nowymi możli­wo­ściami pozy­ski­wa­nia energii słonecznej.

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie miej­sco­wo­ści Plewiska

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: