Elek­tryka budow­lana

Elektryka budowlana Szamotuły

Żaden plac budowy nie może działać bez rozdziel­nicy budow­la­nej. To insta­la­cja elek­tryczna monto­wana na początku budowy, która odpo­wiada za dostar­cze­nie energii elek­trycz­nej. Jej zada­niem jest zasi­le­nie w prąd maszyn budow­la­nych oraz insta­la­cji oświe­tle­nio­wych. Niezwy­kle istotna jest jakość wyko­na­nia rozdzielni elek­trycz­nej oraz zapew­nie­nie bezpie­czeń­stwa jej użyt­ko­wa­nia. Dlatego reko­men­du­jemy powie­rze­nie tych prac fachow­com z doświad­cze­niem. Propo­nu­jemy w tym zakre­sie usługi naszej firmy Euro-Nort, profe­sjo­na­li­sty z dzie­dziny elek­tryki budowlanej.

Parametry dobrej instalacji elektrycznej

Dzia­ła­nie rozdziel­nicy budow­la­nej polega na tym, że prąd wyko­rzy­sty­wany podczas budowy prze­sy­łany jest z zewnętrz­nej skrzynki elek­trycz­nej za pomocą dedy­ko­wa­nego złącza kablo­wego. Insta­la­cja elek­tryczna musi więc być wyko­nana w taki sposób, aby można ją było łatwo i bezpiecz­nie obsłu­gi­wać. Nie może też wymagać częstych napraw. Musi być wypo­sa­żona w zabez­pie­cze­nia w postaci wyłącz­ni­ków nadmia­rowo- prądo­wych. Zale­ca­nym sposo­bem montażu rozdzielni elek­trycz­nej, stoso­wa­nym przez naszą firmę jest umiesz­cze­nie wszyst­kich złącz w ochron­nych warstwach z termo­utwar­dze­niem, które zawiera też elementy metalowe.

Zabezpieczenia w rozdzielnicy elektrycznej

Nasi elek­trycy dbają o to, aby zewnętrzne elementy obudowy rozdziel­nicy budow­la­nej były wyko­nane z odpo­wied­niego mate­riału, który dobrze znosi zmienne warunki atmos­fe­ryczne: deszcz, mróz czy promie­nie słoneczne. Reko­men­du­jemy skrzynki budow­lane wypro­du­ko­wane z tworzyw sztucz­nych, z wodo­od­por­no­ścią na zewnątrz IP 44. Taki mate­riał gwaran­tuje nieprze­wo­dze­nie prądu, co jest niezwy­kle ważne, ponie­waż obudowa jest pierw­szym zabez­pie­cze­niem i barierą ochronną przed pora­że­niem użyt­kow­nika. Zasto­so­wa­nie takich rozwią­zań zapew­nia sprawne funk­cjo­no­wa­nie insta­la­cji, bez koniecz­no­ści doko­ny­wa­nia mody­fi­ka­cji i poprawek. 

Kolejną ochronę stanowi samo­czynne wyłą­cze­nie zasi­la­nia w insta­la­cji elek­trycz­nej. Ta funkcja unie­moż­li­wia powsta­nie niebez­piecz­nego napię­cia doty­ko­wego na  zewnętrz­nych meta­lo­wych częściach maszyn i urzą­dzeń na budowie. Dwa wspo­mniane powyżej zabez­pie­cze­nia są obowiąz­kowe.  Nato­miast dodat­kową, fakul­ta­tywną ochroną jest zasto­so­wa­nie wyłącz­nika różni­cowo prądowego.

Typy rozdzielnic elektrycznych

Rozdziel­nie elek­tryczne można podzie­lić na kilka kate­go­rii. Wyróż­niamy wśród nich insta­la­cje niskiego napię­cia oraz śred­niego napię­cia z dodat­ko­wymi ukła­dami SZR. Znaj­dziemy też insta­la­cje elek­tryczne w formie szaf, które posia­dają układy kontro­lne dla pomia­rów oraz tzw. złącza kablowe wyko­rzy­sty­wane przy oświe­tle­niu ulic. Decyzję o typie rozdzielni podej­mu­jemy w oparciu o doku­men­ta­cję otrzy­maną od klienta (sche­maty, zało­że­nia projektowe).W zależ­no­ści od potrzeb i wymogów skrzynki elek­tryczne zewnętrzne mogą być posta­wione osobno, przy budynku lub jego funda­men­tach. Ale mogą też być wmuro­wane w obiekt. Zgodnie z życze­niem klienta rozdziel­nię montu­jemy trady­cyj­nie na stoja­kach albo stosu­jemy jej nowo­cze­sną, kompak­tową wersję.

Usługi elektryki budowlanej 

Podsta­wową naszą usługą, najczę­ściej reali­zo­waną jest doradz­two i montaż rozdzielni elek­trycz­nej. Po zamon­to­wa­niu i podłą­cze­niu insta­la­cji wyko­nu­jemy niezbędne testy, spraw­dza­jące jej dzia­ła­nie. Pomiary wyko­nu­jemy przy użyciu nowo­cze­snych, nieza­wod­nych urzą­dzeń i apara­tów. Potwier­dze­niem wyko­na­nej kontroli jest wysta­wie­nia stosow­nego zaświad­cze­nia. W ramach elek­tryki budow­la­nej oferu­jemy także komplek­sowe wyko­na­nie przy­łą­cza elek­trycz­nego do budo­wa­nego domu. Reali­zu­jemy prace w zakre­sie przy­go­to­wa­nia wykopu i ułoże­nia kabla zasi­la­ją­cego rozdziel­nię główną budynku. Świad­czymy też usługi wyko­naw­stwa rozdziel­nic natyn­ko­wych w budyn­kach. Jako profe­sjo­nalna firma gwaran­tu­jemy że nasi elek­trycy posia­dają niezbędne upraw­nie­nia elek­tryczne. Inwe­stu­jemy także w szko­le­nia bran­żowe, podno­sząc nasze kwalifikacje.

Przy­dat­ność rozdziel­nic elek­trycz­nych podczas budowy czy przy innych pracach remon­to­wych jest nie do podwa­że­nia. Jeśli więc potrze­bu­jesz wyko­nawcy w tym zakre­sie pole­camy nasze usługi. Jeste­śmy rzetelną firma, gwaran­tu­jącą wysoką jakość obsługi. Zapew­niamy fachowy montaż oraz stoso­wa­nie dobrej jakości urzą­dzeń i zabez­pie­czeń. Zapra­szamy do współpracy!

 

Euro-Nort to firma z długo­let­nim doświad­cze­niem. Dzia­łamy na terenie miej­sco­wo­ści: Szamotuły

EURO-NORT

Napisz do nas lub zadzwoń, aby dowie­dzieć się, czy możemy spełnić Twoje wyma­ga­nia w zakre­sie insta­la­cji, montażu i konfi­gu­ra­cji konkret­nego urzą­dze­nia lub grupy produk­tów.
Mailowo odpi­su­jemy w ciągu 24h. Tele­fo­nicz­nie, jeśli nie uda nam się odebrać, to oddzwo­nimy w ciągu 1h-2h.

Dane firmy

EURO-NORT
Sp. z o.o.
ul. Wierz­bię­cice 44A/40A
61–568 Poznań

NIP: 7831828165
REGON: 387707745
KRS: 0000873809

FORMULARZ KONTAKTOWY

Numer konta

33 1140 2004 0000 3402 8084 6971
Mbank 

Firma zare­je­stro­wana jest w Central­nej Ewiden­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej (CEIDG), prowa­dzo­nej przez Mini­stra właści­wego do spraw gospodarki.

Firma EURO-NORT najak­tyw­niej działa na terenie Wiel­ko­pol­ski, szcze­gól­nie w miej­sco­wo­ściach: Poznań, Luboń, Komor­niki, Mosina, Pusz­czy­kowo, Skórzewo, Plewiska.

Ochronę prawną oraz speł­nie­nie wymagań RODO zapew­niają praw­nicy z serwisu:

Ochronę Twoich danych gwaran­tuje bezpieczne i szyfro­wane połą­cze­nie SSL: